اگر از خدمات راضی نیستید

آخرین به روز رسانی 11ـ 11ـ 2021

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

اگر از مراقبت و خدمـات دریافت شده راضـی نیستید باید با مدیر بخش مراقبت تماس بگیرید.

اگر هنوز هم راضـی نیستیـد میتوانید با هیئت مشورتـی مریضـان تمـاس بگیرید. در هر شورای ایالتی و منطقه یی هئیت مشورتـی مریضان وجود دارد. هیئت مذکور میتواند در حل مشکلات شما را کمک کند.

همچنان میتوانید با ادارۀ تفتیش مراقبت صحی و اجتماعی (IVO) که به شکایت های خدمـات صحـی رسیـدگی میکند تماس بگیرید.