مراقبت دندان

آخرین به روز رسانی 9ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

در سـویـدن کلینیک های دندان دولتی و شخصی وجود دارد. کلینیک های دولتی توسط شورا های ایالتی یا منطقه یی پیش برده میشوند. کلینیک های دندان دولتی را در زبان سویدنی "Folktandvården" میگویند. در سویدن داکتر های دندان شخصی زیادی وجود دارد.

قوانین راجـع به مقـدار پول قابل پرداخت متفـاوت است. مبلـغ پرداخت وابسته به محل سکونت شما و انتخاب داکتر دندان است.

در سویدن همه اشخاص که زیر سن ۲۱ سال قرار دارند خدمات مراقبت دندان را از داکتران دولتی (Folktandvården) یا شخصـی بطـور رایگان دریافت میکنند. در نقـاط مختلف کشور برای دریافت خـدـمات دنـدان بصورت رایگان محدوده های سنی مختلف وجود دارد.

تمام اطفال و نوجوانان مرتباً برای معاینات، تداوی و مراقبت های وقایوی نزد داکتر دندان خواسته میشوند. بزرگسالان باید خودشان با داکتر دندان تماس بگیرند.

حمایت برای مراقبت دندان

تمام افراد که در سـویـدن زندگی میکنند و به ۲۳ سالگی میرسند مستحق حمایت برای مراقبت دندان هستـند. حمـایت برای مراقبت دنـدان بعضاً اهدا (پول) است که به داکتر دندان پرداخت میشـود و بعضاً جلوگیری از مصارف بالا است.

پول کمکی مراقبت دندان برای اشخاص بین سنین ۲۳ تا ۲۹ یا بالاتر از ۶۵ سال ۶۰۰ کرون سویدنـی در سال است. برای اشخاص بین سنین ۳۰ تا ۶۴ پول کمکی ۳۰۰ کرون سویدنی در سال است. میتوانید پول کمکی مراقبت دندان خود را برای استفاده در سال آینده ذخیره کنید.

جلوگیری از مصارف بالا به این معنـی که شمـا فقط بخشـی از مصارف را پرداخت میکنید. باقیمانده را ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن پرداخت میکند.

جلوگیری از مصـارف بالا برای ۱۲ مـاه مـدار اعتبـار است. این حمـایـت، درصورتیـکه شمـا باید بیشتر از ۳۰۰۰ کرون سویـدنـی پرداخت کنید برای شما تخفیف میدهد. در این صـورت شما نیم مصـارف را پرداخت میکنید. اگر تداوی شما بیشتر از ۱۵۰۰۰ کرون سویدنی تمام میشود شما فقط ۱۵ فیصد مصارف را پرداخت میکنید. ا

مراقبت وقایوی دندان

میتوانید ذریعۀ ادارۀ خدمات مراقبت دندان سویدن (Folktandvården) به قیمت ثابت دندان خود را تداوی کنید. که این را مراقبت وقایوی دندان می گویند. شما ماهانه مبلغ ثابتی را پرداخت میکنید. در این صورت بطور رایگان نزد داکتر دنـدان میروید. برای دریافت مراقبت وقایوی دندان باید قرارداد امضـا کنید. همچنـان باید معـاینـات انجـام دهیـد تا داکتر دندان بتواند مصارف مراقبت وقایوی دندان شما را تعیین کنید.