حقوق اطفال

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

تقریباً در تمـام کشـور هـا برای حفـاظت از اطفـال و نوجوانان قوانین و مقررات وجود دارد. در سویدن اطفال و نوجوانان از طریق قوانین ملـی و بین المللی محافظت میشوند. سویـدن تهدیـد ها و خشونت های را که متوجه حقوق و محـافظت اطفـال هستند بسـیار جـدی میـگیرد. دولت و مقامـات محلی همـواره کار میکنند تا اطفـال و نوجوانان تربیت بهتر دریافت کنند.

کنوانسیون حقوق اطفال

سـویـدن کنوانسیون حقـوق اطفـال ملل متحـد را امضـاء نمـوده است. کنوانسیـون به مجمـوعـۀ قوانین گفته میشـود که چندین مملکت با آن موافقت کرده اند. در کنوانسیون حقوق اطفال قوانینی برای محافظت از حقوق انسانی اطفال وضع گردیده است.

از آنجا که سویدن کنوانسیون را امضـاء نمـوده لذا تعهـد سپرده که تمام قوانین بالای اطفال و نوجوانان کشور اجرا خواهد شد. در این کنوانسیون مقرارت مختلفـی درج گردیده که آنرا مـاده میـگویند. کنوانسیون حقوق اطفال دارای ۵۴ ماده است.

مهمترین حقوق اطفال قرار ذیل اند:

  • طفل باید در مقابل تبعیض حفاظت شود. به این معنی که نباید با او نسبت به دیگران بد رفتاری صورت گیرد.
  • در تمام تصامیم سیاستمداران، مقامات و محاکم در در جۀ اول منافع طفل در نظر گرفته شود.
  • والدین باید طفل را مطابق با سن و سال و میزان رشد او تربیت کنند.
  • طفل حق زندگی و رشد دارد. به این معنی که دولت باید طفل را در مقابل مرگ های ناشی از جنگ و مریضی حفاظت کند. حق رشد به این مفهوم که طفل حق دارد تا از دوران طفولیت خوب برخوردار باشد.
  • طفل حق اظهار نظر داشته و باید حرف او شنیده شود. مقامات و محاکم باید نظر طفل را سوال کنند.
  • طفل حق زندگی خصوصی دارد. به این معنی که بطور مثال والدین نباید کتابچۀ خاطرات و خط های او را بخوانند.
  • طفل حق دارد تا در مقابل خشونت خانوادگی حفاظت شود. طفل باید در برابر والدین و سایر اشخاصی که از خشونت استفاده میکنند یا به طریقه مطلوب از طفل مراقبت نمیکنند محافظت شود.

مکاتب سویدن با اساس قرار دادن مقررات کنوانسیون در راستای حقوق اطفـال کار میـکننـد.

حقوق اطفال در جامعه – BRIS

S (حقوق اطفال در جامعه) مؤسسه است که اطفال و نوجوانان را که نگرانی و مشکلات دارند کمک میکند. تماس تلیفونی با BRIS رایگان میباشد، شمارۀ تلیفون این مؤسسه ۱۱۶۱۱۱ است. هر طفل زیر سن ۱۸ سال میتواند باBRIS تماس تلیفونی برقرار کند و با شخصی بزرگسال راجع به هر چه که بخواهد حرف بزند.

شمارۀ تلیفـون کننده به BRIS قابل مشاهده نمـی باشد. همچنـان شمارۀ BRIS در بل تلیفون درج نمیگردد تا نشان ندهد که با BRIS تماس گرفته شده است.

همچنان BRIS میتـواند بزرگسـالان را که نسبت به اطفـال خـود نگران اند کمک کند. بزرگسالان میتوانند به شمارۀ ۱۵۰۵۰۵۰- ۰۷۷ خط کمکی BRIS تماس بگیرند.