فامیل و فرد

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

فامیـل چیست؟ جـواب این سـوال در فرهنگ ها و جـوامـع مختلف فـرق میکند. در بعضـی از نقاط دنیا فامیـل به خویشاونـدان یا گروه که شخص به آن متعلق است گفته میشود. در سویدن اکثراً فقط والدین، خواهران یا برادران و اطفال فامیل نامیده میشوند. همچنان تعریف فرد در فرهنگ ها و جوامـع مختلف، متفـاوت است. دو دیدگاه مختلف راجع به فرد وجـود دارد که یکی فردگرایانه و دیگر جمع گرایانه است.

دیدگاه فردگرایانه

دیدگاه فردگرایانه به این معنی که فرد مهمتر از گروه از افراد است. هر فرد ترغیب میشـود تا نظریات و عقـاید خـود را داشته باشـد. فـرد خـود را منحیث شخص آزادی که مسئولیت زندگی، خوشـی و آینده اش بدوش خودش است می بیند. فرد اول یک فرد آزاد و مستقل است و بعداً جز از گروه های مختلف.

دیدگاه جمع گرایانه

دیدگاه جمع گرایانه به این معنی که منافع گروه مهمتر از فرد است. آنچه شما منحیث یک فرد انجام میدهید بالای تمام گروه تأثیر میگذارد. در جامعۀ جمع گرا اکثراً یک حس مشارکت قوی وجود دارد. مسئولیت ها در میان مردم در یک گروه تقسیم میشود. دیدگاه جمع گرایانه به این مفهوم که بسیاری از مردم اکثراً جز از فامیل حساب میشوند. اکثر اوقات خویشاوندان جز از فامیل بشمار میروند.

سیستم های مختلف اجتماعی

سیستم های مختلف اجتماعی یعنی اینکه مردم دارای نظریات مختلف باشند. سویدن از بسیاری جهات یک جامعۀ فردگرا است. کار های که یک فرد انجام میدهد بیشتر بر خود او اثر میگذارد نه بر فامیل و اقارب وی.

در سویدن دولت مسئولیت مصونیت مردم را بعهـده دارد. بنابراین مـردم برای زندگی مصون وابستـه به اقـارب خود نیستند. در جـوامـع که دولت مسئولیت رعیت خود را بدوش نمیگیرد مردم برای مصونیت به اقارب خود تکیه میکنند.

اگر شخصی جرمی در سویدن مرتکب شود فقط شخصی که جرم را مرتکب شده جزا میبیند نه فامیل و اقارب او.