خشونت مرد علیه زن و خشونت با نزدیکان

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

خشونت با نزدیکان زمانی بوقوع می پیوندد که شخص بخواهد قدرت خود را توسط کنترول کردن، ضرب و شتم یا تهدید نمودن شخصـی دیگر اعمال کند.

در سـویـدن بکار بردن خشونت و تهدید علیـه دیگران ممنوع است. این کار نقض حقوق بشری سایر افراد است و جرم شمرده میشود.

همچنان استفاده از خشونت در خانواده ممنوع است. خشونت در روابط نزدیـک، تمــام انـواع خشونت ها را که میان نزدیکان انجـام می شـود، در بر می گیرد که در میان طرفین واقـع میگردد. طرفین شامـل دگرجنس گرا و روابط همجنس گرایی همچنان خواهر یا برادر و سایر اعضـای فامیل و رابطۀ خویشاوندی میگردد. به این معنی که لت و کوب طفل، شوهر، زن یا شریک زندگی ممنوع است. با وجود این خشونت خانوداگی وجود دارد. اکثراً زنان قربانی لت و کوب و بد رفتـاری میشـوند. خشونت خانوادگی میتواند فزیکی، روانی، مالی، مادی یا جنسی باشد.

قرار دادن اطفال در معرض دید اینکه پدر یا مادر شان مورد خشونت قرار میگیرد یک خشونت روانی است. این معمـول است که ارتـکاب خشونت توسط شخصی که لت و کوب شده و شخصـی که این کار را انجـام داده کوچک شمرده شود یا انکار گردد. اما اطفال میبینند، میشنوند و احساس میکنند. همچنـان معمـول است که طفـل را نیز مـورد لت و کـوب قـرار میدهند. فشار دایمی ترس از خشونت میتواند پیامد های صحی، جسمی و روانی ناگواری داشته باشد.

خشونت جسمـی میتواند لت و کـوب، تیلـه کردن یا کش کردن مـو های شخص باشـد. خشونت روانی میتـواند تهـدیـد، ترسـاندن یا تحقیر کردن شخص باشد یا وقتی کسی به شخص دیگر حـرف های بد بزند. مانـع شدن شخص از دیـدن دوستانش نیز میتواند خشونت باشد. خشونت مالی وقتی صـورت میگیرد که یکی از طرفین در یـک رابطـه کنترول تمـام پول ها را بدست داشتـه باشـد و طـرف دیگر پول کافـی برای زنـدگی کردن نداشتـه باشـد. همچنـان خشونت میتواند مادی باشد مثلاً وقتی شخصی اشیای شما را خراب کند. خشونت جنسی وقتی صـورت میگیرد که شخصی سعـی کنـد بـدون رضایت طرف با او رابطـۀ جنسـی برقـرار کند. و یا جرئت گفتن نه نداشته باشد.

خشونت ناموسی

خشونت در فامیل و خشونت علیه زنان در همه کشورها و فرهنگها وجود دارد. خشونت ناموسی خشونت در مقابل کسی است که سنت های فامیل یا گروه از افراد را شکسته باشد.

مهمترین اصلی که به ناموس ربط داده می شود، تمایلات جنسی زنان و دختران است و این که دختر هنگام ازدواج باکره نباشـد. خشونت ناموسی با کنــترول کردن شدید و زیر نظـر داشـتن انجام میشــود نمونــه ای از خشونت ناموسی، مجاز نبودن به پوشیدن لباسی ست که آدم می خواهد و کنترل معاشرت های اوست. خشــونت ناموسـی همچنین این است که خود شخص مجاز نباشد شریک زندگی خود را انتختاب کند و با تهدیدهای جدی به اعمال خشونت جسمی و درنهایت مرگ روبرو شود. در سـویـدن اعمال خشونت علیه دگرباشان اقدامی مجرمانه دانسته می شود.

در اکثر موارد دختران و زنان جوان قربانی خشونت های ناموسی میگردند اما مرد ها نیز میتـواننـد قربانی شـونـد. همجسن گرایان نیز گـروه آسیب پذیر اند. خشونت ناموسی بیشتر در جوامع جمع گرا یا جوامع که مرد ها نسبت به زنان قدرت زیاد دارند رایج است. مرد و زن هر دو میتوانند علیه شخصـی که معیـار ها و سنت های فامیـل را شکستـانـده مرتکب خشونت گردند. تصمیم اعمال خشونت مشترکاً گرفته میشود.

سویدن از اعلامیه جهانــی سازمان مــلل برای حقـوق بشر را امضا کرده وپیروی می کند. حقـوق بشـر تاکید دارد که تمـام افـراد، می تواننـد برای زندگی و آینده خود تصمیم بگیرند. یعنی این که همـه می توانند درمورد بدن، تمایلات جنسی و انتخاب شریک زندگی خود تصمیم بگیرند.

قانون چه میگوید

هر کسی که در رابطه به اقارب خود از خشونت کار میگیرد و خشونت توسـط مرد بالای زن اعمـال شده باشد، بطـور چشمـگیر صداقت زن را نقض نموده است. شخصیکه در رابطه به سایر نسبت های نزدیک مرتکب خشونت گردیده میتواند به نقض شدید صـداقت نزدیکان محـکوم گردد. همچنان شخصیکه نسبت به نزدیکان خود مرتکب خشونت شده ممکن است به تهدید و تجاوز محکوم شود.

کمک در دسترس است

ادارۀ خدمات اجتماعی مسئولیت ففراهم نمـودن کمک و همـکاری برای اطفال، زنان ومردان که با خشونت خانوادگی روبرو هستند را بعهده دارد. شهرداری نیز مسئولیت دارد که برای زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و اطفال آنها بطور مثال از طریق پناهگاه ها در مقابل خشونت های بیشتر محافظت فراهم کند.

مرکز بحران برای زنان، سازمانـی است که به زنان و اطفـال که در روابـط نزدیک خـود قربانی خشونت گردیده اند کمک و محافظت فراهم میکند. بسیاری از مراکز بحران زنان به کمک مؤسسه ها و دواطلبان اداره میشوند. در سرتاسر سـویـدن مراکز بحران زنان و حتی مراکز بحران دختران وجود دارد.

در بسیـاری از کمون ها دایره بحـران وجـود دارد که بـه زنـان و اطفـال خشونت دیده، کمک می کند. دایره بحـران ویژه ای نیز وجـود دارد که به مردان کمک می کند تا دست از خشونت بردارند. اگر شما مورد خشونت قرار گرفته اید، حفاظت و کمک برای شما نیز وجود دارد.

اگر شما زن هستـید و مـورد تهـدیـد و خشونت قرار گرفتـه اید، میتوانید به خط کمکی خشـونـت علیـه زنـان زنـگ بـزنیـد، Kvinnofridslinjen، Kvinnofridslinjen همیشه باز اند. تمـاس تلیفونـی به این خـط رایگان است. هنـگام تماس تلیفونـی لازم نیست خـود را معرفی کنید. شمارۀ تلیفون: ۰۲۰۵۰۵۰۵۰

همچنان زنان میتوانند به Terrafem تلیفون کنند. کارمندان Terrafem به ۵۰ زبان دنیا صحبت میکنند. شما میتوانید در روز های هفته از ۸ الی ۱۷ به آنها زنگ بزنید. تماس تلیفونی به این مرکز رایگان است. همچنان میتوانید اسم و شمارۀ تلیفون خود را بگذارید و Terrafem دوباره به شما زنگ خواهد زد. شمارۀ تلیفون: ۰۲۰۵۲۱۰۱۰

فاحشگی و تجارت انسان برای مقاصد جنسی

دولت سویدن میگوید که فاحشگی و تجـارت انسـان برای مقاصد جنسی خشونت علیـه زنـان است. بنابراین قـانـون وضـع گردیـده که شخصیـکه مورد فاحشگی و تجارت انسان برای مقاصـد جنسی قرار میگیرد محـکوم نمیگردد. بلکه آنانیکه رابطۀ جنسی را خریداری نموده یا دیگران را مجبور به فروش رابطۀ جنسی می نمایند مرتکب جرم شده و جزا داده میشوند.

ختنۀ زنان

در بسیـاری از کشـور ها دختران ختنه میشـونـد. ختنۀ زنان به این معنـی که قسمت های کوچک از آلت تناسلی زنان بریده میشود. همچنان به این مفهوم که تمام قسمت ها بریده شوند و بعداً این قسمت ها بهم دوخته شوند.

خطرات صحی

زنان و دختران مشـکلات زیادی را بعـد از ختنه شـدن متحمـل می شوند. بسیاری در هنگام ادرار کردن مشکل دارند زیرا در اثر ختنه شدن مجرای ادرار آسیب میبیند. بسیاری از زنان تا آخر زندگی در آلت تناسلی خود درد احساس میکنند و تأثیر منفی روی رابطۀ جنسـی آنها میگذارد. ممکن آنها به مشکلات جدی در دوران قاعدگی و عفونت دچـار شـوند. همچنـان در هنگام حاملگی و بدنیا آوردن طفل دچار مشکل خواهند شد.

مبارزه علیه ختنۀ زنان در سویدن

ختنۀ زنان در سـویـدن ممنوع است. طبق قانون، ختنۀ زنان حتـی اگر به رضایت آنها باشد نبایـد صـورت بگیرد. کسیکه ختنۀ زنان را انجـام بدهـد ممکن است به حبس محکوم شود. حتی اگر ختنه در کشور دیگری صورت گرفته باشد شخص انجام دهندۀ ختنه در سویدن محکوم میگردد. همچنان بطور مثال دوختن رحم زنان بعد از ولادت خلاف قانون است.

تمام افرادیکه با اطفال و نوجوانان در سـویدن فعالیت دارند در صورتیکه فکر میکنند دختری ختنه شده یا ختنه خواهـد شد باید به ادارۀ خدمات اجتماعی راپور بدهند.

در سـویـدن، انجمن های متعـددی از قبیل انجمن ملی توقف ختنۀ زنان (RISK) و انجمن آموزش مسایل جنسی (RFSU) وجود دارد که علیه ختنۀ زنان فعالیت دارند. هر دو انجمن به زبان های مختلف راجع به ختنۀ زنان معلومات فراهم میکنند.

مراقبت و کمک برای زنان که ختنه شده اند

اگر شما سوالی دارید یا به مراقبت و کمک ضرورت دارید میتوانید با نرس مکتب خویش، مرکز مشاورۀ جوانان، کلینیک نسائی ولادی یا شفاخانۀ زنان تماس بگیرید. بسیاری از زنان که کمک دریافت کرده اند بعد از تداوی به وضعیت عادی برگشته اند.