محافظت در مقابل تبعیض

آخرین به روز رسانی 10ـ 10ـ 2018

Image Boken om Sverige
این قسمت از کتاب درباره سویدن گرفته شده است

محافظت در مقابل تبعیض از جمله حقوق بشر است. تبعیض به مفهوم ترجیح دادن بعضی از افراد یا گروه از افراد نسبت به سایر افراد است و این امر نقض حقوق بشر است.

اتحادیۀ رسیدگی به مساوات

اتحادیۀ رسیدگی به مساوات (DO) یک نهاد دولتی است که در راستای تسـاوی حقوق و فرصت ها برای همـگان کار میکند. اتحادیۀ رسیدگـی به مساوات باید پیروی از قانون تبعیض را تضمین کند.

طبق قانون منع تبعیض، شرکت ها و سازمان ها حق ندارند با افراد معینی بر اساس جنسیت، هویت یا ظاهـر جنسیتی، دین یا سایر باورهـا، سـن و سال، سابقۀ نژادی، معلولیت یا گرایش جنسی نسبت به سایر افـراد رفتـار بد داشته باشند.

محل های کار و مدارس باید طرحی برای مقابله با تبعیض داشتـه باشنــد. چنانچه مورد تبعیض قرار بگیرید، می توانید با DO تماس بگیرید.

دفاتر متعدد مبارزه با تبعیض منطقه ای و استانی مستقل در سویدن وجود دارد. این دفاتر افـزون بر ارائهٔ راهنمایـی های لازم از افـرادی که احسـاس می کنند مورد تبعیض قـرار گرفته اند، حمایت می کنند.

بیرق رنگین کمان (که بیرق پراید نامیده میشود) یک سنبل برای جنبش دگرباشان است. که این مظهرارزش مساوی همه انسانها و همچنین تنوع بین همجنس گرایان، دوجنس گرایان، فراجنسی ها و افراد با تمایلات جنسی دیگرمیباشد. عکس: Colourbox

معیارها در باره ی جنسیت و گرایش های جنسی

همه ی جوامع معیارهای خود را در باره چگونگی روش زندگی مردم دارند. عرف وایده ها، برداشت ها و مقررات نانوشته ای است که به ما می گویند چه کارهایی درست و چه کارهایی نادرست هستند و این که مردم چگونه رفتار کنند، چگونه لباس بپوشند و چگونه باشند. در بسیاری از جوامع برای مثال عرفی وجود دارد که درآن مردان و زنان متفاوتند و نقشهای متفاوتی دارند. عرف بر روی دید ما نسبت به تمایلات جنسی و روابط ما اثرمیگذارد. به عنوان مثال برداشت ما که همه افراد دگرجنس گرا دیده میشوند هنوز بسیار قوی است.

'در سویدن همه حـق دارنـد صرف نظر از جنسیتـی که دارنـد با هرکس بخواهند زندگی و یا ازدواج کنند. جنسیتی که فرد خود را به آن وابسته می داند هویت جنسیتی او شمرده می شود. به عبارت دیگر هویت جنسیتی فرد در گرو این که شکل ظاهری بدن چگونه است نبوده بلکه به جنسیتیکه خود را به آن وابسته می داند، می باشد.

(Hbtq) جنبش اجتماعـی دگرباشان، همجنس گرایان و تغییر جنسیت داده و طرفداران آزادی جنسی است.دگرباشان یا ترانس درمورد هویت جنسی و بیان است و هیچ ربطی به گرایش جنسی ندارد، کلمه ترانس دگرباشی یک اصطلاح برای افرادی است که خود را با جنسیت بیولوژیکی که متولد شده اند شناسایی نمیکنند. افراد دگرباشان یک واژه گسترده برای افرادی است که همزمان خود را مرد، زن و یا همزمان خود را هم مرد و هم زن میشناسند. دگر باشان همچنـین می توانند جنسیت خــود را ابـراز نکننـد. حرف(Q) از کلمـه ی queer به معنای طرفداران آزادی جنسیست و به افرادی گفته می شود که به تفاوت های جنسیتی در جامعه انتقاد دارند. طرفـداران آزادی جنسـی نوعی از گرایش جنسیست و به عبارت دیگر این افراد تمایلی به مشخص کردن گرایش جنسیتی در چارچوب روش های سنتی معمول ندارند.

همه حق دارند از هویت خود که به آن تمایل دارند برخوردار باشند.اما اگر فردی به خاطر دگرباش بودن و یا تمایل به زن و مـرد دارنـد ویا تغییر جنسیت داده بد رفتاری شود و یا از روشی مغایر با روشهای رایـج، تمـایـلات جنسیتی خود را نتواند نشان دهد، رفتاری تبعیض آمیز با وی شده است

آزادی انتخاب دین

آزادی دینـی در سـویـدن از ۱۹۵۱ به اینطرف برقـرار بوده است. آزادی دینی به این معنی که شخص حـق دارد هر دینـی را که میخواهـد از آن پیروی کند، انتخاب کند. آزادی دینـی یکی از مهمترین حقوق در قانون اساسی سویدن بشمار میرود. معلومـات راجـع به آزادی دینی در چندین معاهده های بین المللی از قبیل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اطفال ملل متحـد وضـع گردیده است. دولت باید به آزادی دینی احترام قائل بوده، از آن محافظت نموده و در این راستا کار کند.

  • همه انسانها حق دارند دین و مذهب انتخاب کنند، تغییر دهند یا دین خود را ترک کنند.
  • همه حق دارند تا از دین خود عمـلاً پیروی کنند. به این معنـی که بطور مثال حق دارند تا انجمن دینی تأسیس کنند.
  • همه حق نوشتن یا انتشار اخبار و معلومات را دارند.
  • همه حق دارند تا مسایل دینـی را تدریس نمـوده و مراسم دینی را تجلیل کنند.
  • هیچ کس نباید بخاطر عقیده اش مورد تبعیض قرار گیرد.
  • والدین حق دارند تا اطفال خـود را مطابق با مذهب خود مذهبی تربیت کنند.
  • استخدام کننده باید از خـود آزادی نشان دهـد تا کارمندان بتوانند فرایض دینی خود را در محیط کار انجام دهند.

نژاد

مردم که در سویدن زندگی میکنند از نقاط مختلف جهـان آمده اند. نژاد به این معنی که هر شخص در یک یا چندین فرهنگ و گروه نژادی ریشه دارد. تمـام انسانها دارای یک یا چندین سابقـۀ نژادی هستند. رفتار بد بر اساس نژاد تبعیض بوده و نقض حقوق بشر شمرده میشود.

معلولیت و دسترسی

معلولیت ضعف دید، حرف زدن، شنیـداری، فهم، ضعف حرکت یا تمرکز داشتن میتواند باشد. اجتماع باید در دسترس همه قرار داشته باشد. نباید برای افراد دارای معلولیت بخاطر اشتراک در زندگی اجتماعی کدام مانع وجود داشته باشد. یکی از نمونه های کار برای اجتماع قابل دسترس این است که باید ساختمان های ساخـه شود که افرادایکه در بلند شدن راه زینه ها مشکل دارند بتوانند وارد ساختمان شوند و بدون ممانعت در مکان ها حرکت کنند.

سن و سال

برخـورد بد بر اسـاس اینکه شخص زیاد پیر یا جـوان است تبعیض شمرده میشود. قوانین و قواعد وجود دارد که در بعضی از حالات با بزرگسالان و خوردسالان برخورد متفاوتی باید صورت بگیرد. بطور مثال حد معین سن و سال برای گرفتن جواز درایوری یا نوشیدن الکول معین گردیده است.