زندگی جدید خود را درسویدن شروع کنید

آخرین به روز رسانی 19ـ 6ـ 2019

وقتیکه اجازه اقامت گرفتید، درباره آنچه که باید انجام دهید و با چه آمریت هایی باید تماس بگیرید، دراینجا معلوماتی دریافت میکنید.

Skatteverket (اداره مالیات)
بانک
Arbetsförmedlingen (اداره کاریابی)
  • با اداره کارتماس بگیرید

    پس ازدریافت تصمیم اجازه اقامت بسیارمهم است که دراسرع وقت با اداره کار تماس بگیرید. اداره کارتعیین میکند که آیا شما میتوانید درپلان استقرار شرکت کنید. به خاطرداشته باشید که برگه تصمیم اقامت ازطرف اداره مهاجرت را با خود داشته باشید. بعد از آن است که شما میتوانید غرامت استقراری ازصندوق بیمه های همگانی تقاضا کرده و فعالیت های خود را درراه کاریا تحصیل شروع کنید.

Försäkringskassan (صندوق بیمه همگانی)