زندگی جدید خود را درسویدن شروع کنید

آخرین به روز رسانی 19ـ 6ـ 2019

وقتیکه اجازه اقامت گرفتید، درباره آنچه که باید انجام دهید و با چه آمریت هایی باید تماس بگیرید، دراینجا معلوماتی دریافت میکنید.

Skatteverket (اداره مالیات)
بانک
Arbetsförmedlingen (اداره کاریابی)
 • با اداره کارتماس بگیرید

  مهم است پس از آنکه اجازه اقامت دریافت کردید، دراسرع وقت با اداره کار تماس بگیرید. اداره کار تصمیم می گیرد که آیا شما می توانید دربرنامه استقرار وجاگزینی شرکت کنید یا نه.

  هنگام مراجعه به اداره کار، باید برگه تصمیم اجازه اقامت که از اداره مهاجرت دریافت کرده اید را با خود داشته باشید. اولین کاری که انجام میشود این است که شما مروری برسابقه خود انجام می دهید تا بتوانید یک برنامه کاری برای خود دریافت کنید. این مرور سابقه شما می تواند مربوط به زمانی شود که هنوز اجازۀ اقامت و شمارۀ شناسایی تان را دریافت نکرده بودید، در مقابل شما باید اسنادی را با خود داشته باشد که نشان می دهد شما اجازۀ اقامت را دریافت کرده اید. همچنان شما باید بتوانید خود را شناسایی نیز نمایید. در جریان زمان که سابقۀ شما مورد بررسی قرار میگیرد، ازاداره بیمه های اجتماعی تعویض پولی دریافت خواهید کرد.

  برای این که بتوانید در برنامۀ استقراروجاگزینی ثبت نام شوید باید ثبت احوال نفوس بوده و شمارۀ شناسایی خود را دریافت نموده باشید به همین دلیل مهم است که هنگام اعلام نقل مکان به سویدن، به پرسشهای اداره مالیات پاسخ دهید تا بتوانید دراسرع وقت ثبت نفوس بشوید.

  برای این که بتوانید برای دسترسی به یک شغل یا آموزش، به فعالیت ها آغاز کنید، باید در برنامۀ استقرار و جاگزینی ثبت نام باشید آنوقت شما امکان تقاضای تعویض پولی برای استقرارو جایگزینی نزد اداره بیمه های اجتماعی را خواهید داشت.

  اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و در برنامۀ استقرار و جاگزینی سهم می گیرید، در آن صورت می تواند برنامۀ intensivåret (سال فشرده) یک امکان برای تان باشد. شما می توانید در جریان یک سال با سرعت زیاد درس بخوانید یا در یک محل کار به شکل تمام وقت و یا هم در اوقات فراغت، کارآموزی (پراکتیک) را انجام بدهید. هدف این است تا شما بتوانید به سرعت به یک کار دست یابید.

Försäkringskassan (صندوق بیمه همگانی)