لایسنس رانندگی (دریوری) در سویدن

آخرین به روز رسانی 8ـ 8ـ 2019

برای درایوموتردرسویدن باید ۱۸ سالتان شده باشد ولایسنس درایوداشته باشید.

درطول مدت زمانی که متقاضی پناهنده گی هستید اجازه دارید درسویدن موتردرایو کنید. پس ازآنکه اجازه اقامت گرفتید دربعضی موارد میتوانید لایسنس درایو خود را به لایسنس درایو سویدنی تبدیل کنید. میتواند به اینصورت باشد که شما باید قوانین درایو را بخوانید و امتحان داده و لایسنس سویدنی بگیرید.

تبدیل لایسنس درایوخارجی به لایسنس سویدنی

اگردارای یک لایسنس درایو ازیکی ازکشورهای همکاری اقتصادی اروپا (EES) هستید و مایلید لایسنس درایوخود را به لایسنس درایو سویدنی تغییر دهید، شرایط خاصی دارد. شما باید یک لایسنس درایومعتبرداشته باشید و به طوردائم درسویدن بود وباش کنید.

اگرلایسنس درایو خارج ازاتحادیه اقتصادی اروپا (EES) دارید نمیتوانید لایسنس خود را به لایسنس سویدنی تبدیل کنید.

گرفتن لایسنس درایو درسویدن

 برای گرفتن لایسنس درایو سویدنی شما باید بطور دائم درسویدن بودوباش کنید. برای گرفتن لایسنسس شما باید مجوز معتبری داشباشید که بتوانید تمرین درایو کرده و بعد ازآن امتحان درایو بدهید. این مجوز را درآمریت ترانسپورت تقاضا میکند.

تمرین درایو و گرفتن لایسنس درایوهزینه دارد، که شما خودتان باید بپردازید و یا بعضی ازکسان میتوانند قرضه بگیرند. اگر شما بیکار هستید و بین ۱۸تا ۴۷ ساله هستید میتوانید از طریق کمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی (CSN) قرضه لایسنس تقاضا کنید.