اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی 28/2-2023

این قانون بیگانگان است که کنترل می کند که چه کسی می تواند در سویدن اقامت کند.

چه نوع اجازه اقامت هایی وجود دارد؟

انواع مختلفی از اجازه اقامت وجود دارد:

  • اجازه اقامت با زمان محدود
  • اجازه اقامت دائم

درسویدن، اکثریت اجازه اقامت موقت دریافت می کنند. اگرحداقل به مدت سه سال اجازه اقامت موقت داشته باشید، این امکان را دارید که اجازه اقامت دائم درخواست کنید.

شما که به عنوان پناهندۀ سهمیه آمده اید بلافاصله اجازۀ اقامت دائم دریافت می نمایید.

معنی اجازه اقامت های مختلف چیست؟

پناهنده - 3 سال

شما که به عنوان پناهنده شناخته شده اید برای مدت سه سال اجازه اقامت با مدت زمان محدود دریافت می کنید. پس از سه سال، اگر چنانچه هنوز هم نیاز به حفاظت داشته باشید می توانید اجازه اقامت تمدید شده دریافت کنید. اجازه اقامت تمدید شده برای مدت دو سال اعتبار دارد.

بعد ازسه سال، شما همچنین می توانید درخواست اجازه اقامت دائم بدهید.

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضای تمدید کنید دو ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.

گزینه نیاز به حفاظت‌ ـ ۱۳ ماه

شما که به عنوان یک فرد نیازمند پناه بنابر دلایل متفرقه شناخته شده اید، اجازۀ اقامت موقت برای ۱۳ ماه را دریافت می نماید. پس از ۱۳ ماه اگر چنانچه هنوز هم نیاز به حفاظت داشته باشید می توانید اجازه اقامت تمدید شده دریافت کنید. اجازه اقامت تمدید شده برای مدت دو سال اعتبار دارد.

بعد ازسه سال، شما این امکان را دارید که برای اجازۀ اقامت دائم درخواست بدهید.

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضای تمدید کنید دو ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.

تلویزیون تعلیماتی UR یک فیلم ساخته است که فرق بین اجازه اقامت های مختلف را توضیح میدهد. این فیلم به لسان سویدنی است. ولی زیرنویس آن به سویدنی، عربی، کردی، فارسی، سومالی و تیگریینا است.