اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی 18ـ 3ـ 2020

این قانون بیگانگان است که کنترل می کند که چه کسی می تواند در سویدن اقامت کند. قانون بیگانگان سویدن در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید. این قانون به طور موقت در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ اصلاح شد. قانون موقتی تا تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۲۱ اعمال می شود.

چه نوع اجازه اقامت هایی وجود دارد؟

انواع مختلفی از اجازه اقامت وجود دارد:

  • اجازه اقامت با زمان محدود
  • اجازه اقامت دائم

قانون موقت به این معنی است که به اکثر پناه جوها اجازه اقامت موقت می دهند.

تلویزیون تعلیماتی UR یک فیلم را برای توضیح تفاوت بین اجازه اقامت دائم و اجازه اقامت با مدت زمان محدود تعیین کرده است. این فیلم به زبان سویدنی است. این فیلم زیرنویس به لسانهای سویدنی، عربی، کردی، فارسی، سومالی و تیگریینا دارد.

معنی اجازه اقامت های مختلف چیست؟

پناهنده - 3 سال

شما که وضعیت پناهنده گی گرفته اید برای مدت سه سال اقامت موقت میگیرید. بعد از سه سال میتوانید تقاضای تمدید اجازه اقامت کنید.

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضای تمدید کنید دو ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.

گزینه نیاز به حفاظت‌ ـ ۱۳ ماه

شما که وضعیت پناهنده گی تان جایگزین نیاز به حفاظت را دارید،اجازه اقامت بامحدودیت زمانی برای ۱۳ ماه دریافت میکنید. بعد از ۱۳ ماه میتوانید تقاضای تمدید اجازه اقامت کنید.

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضای تمدید کنید دو ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.

تلویزیون تعلیماتی UR یک فیلم ساخته است که فرق بین اجازه اقامت های مختلف را توضیح میدهد. این فیلم به لسان سویدنی است. ولی زیرنویس آن به سویدنی، عربی، کردی، فارسی، سومالی و تیگریینا است.