تحصیل

آخرین به روز رسانی 14/12-2023

تحصیلات مختلف فراوانی برای کلانسالان وجود دارد.

تحصیلاتی وجود دارد درسطح:

  • سطح ابتدائیه
  • سطح لیسه
  • سطح بعد از لیسه

اگر سن شما برای تحصیل در مکتب ابتدایی یا لیسه بیش از حد باشد، می توانید به جای آن، به عنوان مثال، در مکتب کلانسالان شاروالی یا درلیسه عمومی تحصیل کنید. در سطح ابتدایی، شما مضامین مشابه مضامینی را که در مکتب ابتدائیه تحصیل میکنند را می خوانید. در سطح لیسه شما دوره های تحصیلی مشابه مضامین در لیسه را می خوانید.

اگر شما تحصیلات لیسه را کامل کرده اید، می توانید در سطح تحصیلات بعد از لیسه تحصیل کنید، مثلا در پوهنتون، کالج یا لیسه عمومی شغلی.