کمک هزینه و قرض از CSN

آخرین به روز رسانی 22/2-2023

تحصیل کردن درسویدن معمولا مجانی هست. شما میتوانید انواع مختلف کمک هزینه و قرض را ازکمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی،CSN ٬ تقاضا کنید که جبران مصارف شما درطول مدت تحصیل باشد.

اگراجازه اقامت گرفته اید میتوانید کمک هزینه و قرض تقاضا کنید. نوع کمک هزینه وقرضی که تقاضا میکنید بستگی دارد به سن شما واینکه درچه سطحی تحصیل میکنید.

فلم CSN درمورد کمک هزینه های مختلف وقرض را ببینید

کمک مالی تحصیلی بلاعوض

اگردرلیسه تحصیل میکنید میتوانید تا آخرترم بهارسالی که ۲۰ ساله میشوید کمک هزینه تحصیلی بگیرید. کمک مالی تحصیلی بلاعوض ازکمک هزینه های مختلف تشکیل شده است، منحیث مثال کمک تحصیلی وکمک اضافی آن.

وقتی که ۱۶ ساله میشوید و درلیسه تحصیل میکنید میتوانید کمک مالی تحصیلی تقاضا کنید. شما باید تمام وقت درس بخوانید.

کمک اضافی یک کمک مالی تحصیلی ای هست که اگرعایدی خانواده کم باشد میتوان آن را تقاضا کرد. اگرشما زیر ۱۸ سال هستید و بدون والدین خود به سویدن آمده اید مقدارعایدی خود شما حساب میشود.

اگرغیبت غیر موجه داشته باشید حق دریافت کمک مالی را ندارید. آنوقت پرداخت کمک مالی را قطع میکنند وامکان دارد که کمک گرفته شده را پس دهید. حتی کمک هزینه های مالی دیگری که شما و خانواده شما میگیرید تحت تأثیر قرار میگیرد، منحیث مثال کمک هزینه مسکن و یا کمک هزینه اضافی اطفال که ازطرف صندوق بیمه همگانی پرداخت میشوند.

کمک مالی تحصیلی

ازاول جولای سالی که ۲۰ ساله میشوید، میتوانید کمک مالی تحصیلی(Studiemedel) تقاضا کنید. اگرمیخواهید دوره بعد ازلیسه تحصیل کنید، منحیث مثال درپوهنتون، میتوانید کمک مالی تحصیلی تقاضا کنید حتی اگرزیر۲۰ سال باشید.

کمک مالی تحصیلی از کمک بلاعوض و قرض تحصیلی تشکیل شده است. اگربخواهید شما میتوانید انتخاب کنید که فقط کمک بلاعوض را تقاضا کنید. برای دریافت کمک مالی بلاعوض باید واجد شرایطی باشید، منحیث مثال باید حداقل نیمه وقت تحصیل کنید.

اگرسرپرستی اطفال داشه باشید میتوانید کمک مالی اضافی درخواست کنید. وآن کمک مالی اضافی(tilläggsbidrag) نامیده میشود.

اگرپیسه قرض بگیرید مجبورید که آن را بازپرداخت کنید. حتی اگرازسویدن هم نقل مکان کرده باشید باید قرض را پس دهید. مبلغی که باید تأدیه کنید و مدت آن به منجمله مبلغی که قرض کرده اید ومقداربهره آن بستگی دارد.

کمک مالی شروع تحصیل Studiestartstöd

آیا مدت زیادی است که بیکار بوده اید و برای این که بتوانید به یک کار دست یابید نیاز به تحصیل در سطح جمنازیوم دارید؟ ممکن است حق داشته باشید که ازکمک مالی برای آغاز نمودن به تحصیل استفاده کنید. این مساعدتی است که می توانید برای حدود یک سال برای تحصیل در آموزشگاه کمونی بزرگسالان یا آموزشگاه بزرگسالان دریافت کنید. برای اینکه از کمک مالی برای آغاز نمودن به تحصیل برخوردار شوید، باید تمام وقت بیکار باشید و سن شما بین ۲۵ تا ۶۰ سال باشد. شرایط بیشتری نیز وجود دارد که شما باید واجد آن باشید.

ازشاروالی ای که درآن بود وباش میکنید کمک مالی شروع تحصیل (studiestartstöd) را تقاضا کنید. مسئول شما دراداره کار یا شاروالی به شما میگوید که با کدام کسی تماس بگیرید.