مراقبت بزرگسالان

آخرین به روز رسانی 18/1-2023

هنگامی که یک فرد سالمندتر می شود، در زندگی روزمره برای کارهای عملی به کمک نیاز دارد. درسویدن، افراد سالمند که به حمایت از قانون و حمایت نیاز دارند، برطبق قانون افراد سالمندی که به نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند حق استفاده آن را ازطرف جامعه دارند.

بستگی به شاروالی ای که در آن زندگی میکنید نوع کمکهای مراقبت ازسالمندان متفاوت است.

مراقبت ازسالمندان می تواند درخانه شخصی ویا در انواع مختلف خانه های نگهداری ازسالمندان کمک کند.

در صورت وفات

مردن به درگذشتن هم نامیده میشود. وقتی یک نسل سالخورده در خانه بمیرد، با یک پرسنل صحی تماس بگیرید. گاهی اوقات آنها جسد را می گیرند که به شفاخانه منتقل می شود و در آن یک داکتر مسئول توضیح علت مرگ است. اگر درخواست های خاصی دارید، منحیث مثال بر اساس روش های مذهبی، باید در این مورد با کارکنان مراقبت های صحی گپ بزنید.

راهنمای بازماندگان

از دست دادن یکی از بستگان نزدیک می تواند یک آزمایش بزرگ باشد و شما ممکن است برای کمک به مشکلات و مسائل دشوار به کمک و حمایت نیاز داشته باشید. راهنمای بازماندگان یک سایت مستقل است که زمانی که یک فرد دوست داشتنی شما می میرد، مهمترین چیزهایی را که شما باید بدانید، جمع آوری می کند.

حمایت بازماندگان

اگر شما با شخص نزدیکی که فوت کرده است اقتصاد مشترک داشته، وضعیت مالی شما تغییر میکند. شما ممکن است نیاز به برنامه ریزی و بودجه برای امور مالی خود داشته باشید. ولی مساعده های مالی هم وجود دارند که شما میتوانید ازآنها استفاده کنید، زمانیکه یک فرد نزدیک به شما فوت میکند.

حقوق تقاعدی بازماندگان یک حمایت مالی است که می تواند داده شود اگرشما یک فرد نزدیک دارید که از دست داده اید. حقوق تقاعدی بازماندگان در نظر گرفته شده است تا بخشی ازمعیشتی را که آن مرحوم مشارکت میکرده را پوشش دهد.

ارث

چه کسی پسه و دارایی های دیگری را پس از مرگ به ارث میبرد، در قوانین سویدن تنظیم شده است و به قانون ارث نامیده می شود.