اگرشما به مراقبت صحی نیازداشته باشید

آخرین به روز رسانی 8/2-2023

مطب های مختلفی هستند که شما میتوانید درآنها مراقبت صحی دریافت کنید. دراین وب سایت کمک دریافت میکنید که مراقبت صحی درست برای مریضی و نیاز خود پیدا کنید.

درصورت نیاز به مراقبت های صحی مهم است که بدانید

هنگامی که مراجعه به مراقبت صحی میکنید و یا ادویه می گیرید باید کارت شناسایی با خود داشته باشید.

اگردرسویدن پناه جوهستید هنگام مراجعه به مراقبت صحی باید کارت ال ام آی (LMA) خود را به همراه داشته باشید. وقتیکه از دواخانه ادویه جات میگیرید هم باید کارت ال ام آی خود را به همراه داشته باشید. اگرهنوز کارت ال ام آی خود را نگرفته اید باید قبض تقاضای پناهنده گی خود را نشان دهید.

تمام کسانی که در بخش صحی کار میکنند تعهد به رازداری دارند. به این مفهوم است که آنها بدون اجازه شما حق ندارند با دیگر کسان درمورد شما گپ بزنند. مترجمانی که در بخش های صحی ترجمان میکنند نیز شامل تعهد رازداری میشوند. حتی کسانی که در دواخانه کار میکنند هم تعهد به رازداری دارند.

وقتیکه کارکنان بخش صحی را ملاقات میکنید، اگرلسان سویدنی دانستن ندارید میتوانید از ترجمان استفاده کنید.

این خیلی مهم هست که کارکنان مراقبت های صحی بفهمند که شما چی میگویید وهم اینکه شما بفهمید که کارکنان چی میگویند. درهنگام ملاقات کارکنان صحی تصاویری هست که میتوانید ازآنها استفاده کنید.

مراقبت صحی درست را پیدا کنید

به راهنمای صحی ۱۱۷۷ زنگ بزنید.

اگر مطمئن نیستید که چه وقتی درخواست کمک صحی کنید میتوانید همیشه با راهنمای صحی (1177vårdguiden) تماس تلفنی بگیرید. نمبر تلفن ۱۱۷۷ هست. شما با یک نرس گپ میزنید که به شما راهنمایی میکند. نرس همچنین به شما راهنمایی میکند که درکجا میتوانید کمک صحی درست را پیدا کنید. شما بیست وچهارساعته میتوانید به نمبر ۱۱۷۷ زنگ بزنید. دربعضی از سازمان های صحی منطقه ای میتوانید به لسان های دیگری بغیراز لسان سویدنی معلومات بگیرید.

با یک مرکزخدمات صحی تماس بگیرید

وقتی که مریض میشوید یا دردی دارید معمولا اول با یک مرکزمراقبت های صحی تماس بگیرید.درآنجا می توانند دراکثرموارد به شما کمک کنند. اگر ازروحی احساس ناراحتی میکنید، می توانید با مرکزمراقبت های صحی تماس بگیرید. مرکزمراقبت های صحی می تواند به شما در برقراری ارتباط با خدمات مراقبت های روانی کمک کند.

در وب سایت ۱۱۷۷ راهنمای صحی، اطلاعات تماس و ساعات کار در مراکز مراقبت های صحی در سراسر کشور وجود دارد. در آنجا شما همچنین می توانید اطلاعات مربوط به انواع دیگر خدمات صحی و مراقبت های تخصصی را پیدا کنید.

به یک بخش اضطراری بروید

اگرشما یا کس دیگری مریض شده باشد یا صدمه سختی دیده باشد، ازیک بخش اضطراری کمک بگیرید. بخش اضطراری در شفاخانه هست و همه روزه سال بیست و چهار ساعته باز است.

اگر شما یا کس دیگری از نظر روحی روانی حالتان خیلی خراب است و نیاز به کمک اضطرارای دارید، بایستی به بخش اضطراری روانی مراجعه کنید.

به نمبر اضطراری ۱۱۲ زنگ بزنید

اگر شرایط اضطراری است و جان کسی درخطر است به تلفون ۱۱۲ زنگ بزنید. شما فورا کمک میگیرید و آمبولانس شم ا را به بخش اضطراری میبرد. درنمبر ۱۱۲ شما هم با آمبولانس هم پلیس وهم با خدمات امداد و نجات تماس میگیرید.