رخصتی ناخوشی (sjukskrivning)

آخرین به روز رسانی 24ـ 1ـ 2020

اگرناخوش شوید حق دریافت غرامت دارید. اگرکارمند یا متقاضی شغل و یا در رخصتی والدین هستید مقررات مختلفی اعمال میشود. بستگی به اینکه چه مدتی ناخوش هستید قوانین متفاوتی وجود دارد.

اگر ناخوش شوید و نیاز به رخصتی ناخوشی داشته باشید ، ممکن است شما حق دریافت مزایای ناخوشی ازصندوق بیمه های همگانیی را داشته باشید. غرامت ناخوشی یک مددمعاش موقت است که جایگزین درآمد از دست رفته ازکاراست تا زمانی که سالم شوید و بتوانید شروع به کار کنید.

سطح غرامت ناخوشی بستگی به درآمد شما دارد. قوانین مربوط به غرامت ناخوشی متفاوت است بستگی دارد به اینکه شما بیکار باشید یا دروظیفه بوده و یا ازخود شرکت داشته باشید.

وقتیکه شما برای دریافت پیسه روزانه مریضی ازآمریت صندوق بیمه های همگانی تقاضا می کنید ، همراه با تقاضای خود ، باید یک تصدیق داکتر ارائه دهید که نشان دهد چرا شما نمی توانید کارکنید. سپس آمریت صندوق بیمه های همگانی ارزیابی می کند که آیا الزامات پیسه روزانه مریضی برآورده شده است یا خیر.

برای اینکه حق دریافت پیسه روزانه مریضی (sjukpenning) را داشته باشید، باید حداقل یک چهارم مدت زمانی را که بایستی کارمیکردید ناخوش بوده، تقاضای وظیفه کرده یا دررخصتی والدین بوده باشید. شما باید درسویدن نیزبیمه باشید.

ارزیابی کردن حق گرفتن غرامت مریضی