من بدون والدین خود آمده ام

برای شما که بدون والدین خود به اینجا آمده اید و زیر ۱۸ سال هستید، دراینجا مطلع میشوید که چه طوری تقاضای پناهنده گی میکنید.