چه چیزهایی برروی امکانات گرفتن اقامه تأثیر می گذارند؟

آخرین به روز رسانی 29/11-2022

اگرچنانچه شما پناهنده باشید و یا اینکه نیازبه حفاظت داشته باشید میتوانید اجازه اقامه دریافت کنید.

هرتقاضای پناهنده گی بصورت جداگانه بررسی میشود. به این معنی که اداره مهاجرت دلایل تقاضای پناهنده گی شما درسویدن را بررسی میکند که شما با چه چیزهایی درگیربوده اید و از چی میترسید که چه اتفاقی برای شما بیافتد.

شما باید برای اداره مهاجرت توضیح دهید که کی هستید و چرا از کشورخود فرار کرده اید، و اگرمجبورشوید به وطن خود برگردید فکرمیکنید که چه اتفاقی برای شما می افتد. تا آنجایی که میتوانید درباره خودتان و شرایط خودتان، حتی اگر احساس میکنید که مشکل است برای اداره مهاجرت توضیح دهید.

مهم هست که حقیقت را بگویید و چیزی را فراموش نکنید. اگرچیزی به خاطرتان آمد که فراموش کرده اید به اداره مهاجرت بگویید، مهم هست که هرچه سریعتر آن را مطرح کنید.

درکنوانسیون پناهندگی مؤسسه ملل متحد ذکرشده که چه چیزی لازم است برای اینکه یک کسی بعنوان پناهنده شناخته شود. یک پناهنده معمولا اجازه اقامت سه ساله میگیرد.

اگر اداره مهاجرت تشخیص دهد که دلایل شما برای پناهندگی بخاطر آزارواذیت و تحت تعقیب بودن کافی است شما بعنوان پناهنده حساب میشوید. آزارو اذیت ممکن است به دلیل:

  • نژاد
  • ملیت
  • اعتقادات مذهبی یا سیاسی
  • جنسیت
  • گرایش جنسی
  • متعلق به گروه اجتماعی خاص

همین امر در صورتی اعمال می شود که شما جزو یکی از گروه های پناهندگان باشید. به این ترتیب، اگرامکان آزار و اذیت شما باشد به این دلایل که دیگران معتقدند که شما متعلق به نژاد، ملیت، عقاید مذهبی یا سیاسی، جنسیت یا گرایش جنسی هستید.

اتحادیۀ اروپا قوانین مشترکی دارد که برچگونگی تعیین اینکه آیا یک شخص شرایط مهاجر بودن را دارد، نظارت میکند. شخصی که نیاز به حفاظت گزینه ای دارد اکثرا اجازه اقامت ۱۳ ماهه میگیرد.

شما بعنوان شخص نیازمند به حفاظت گزینه ای بحساب می آیید درصورتیکه اداره مهاجرت تشخیص دهد که احتمال دارد که شما:

  • به مجازات مرگ محکوم شوید.
  • درمعرض مجازات جسمانی، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیزقرار گیرید.
  • به دلیل درگیری مسلحانه آسیب ببینید حتی اگرچه شما سرباز نباشید.

به پناه جو ممکن است اجازه اقامت داده شود، حتی اگر آنها به عنوان پناهنده و یا گزینه نیاز به حفاظت شناخته نشوند.

به عنوان مثال، اگر وضعیت صحی خاصی داشته باشید، شما درمعرض قاچاق انسان قرار گرفته اید ویا میخواید برای تحقیقات جنایی مشارکت کنید.