حق و حقوق شما درمدت زمان متقاضی پناه جویی

آخرین به روز رسانی 17ـ 10ـ 2018

طفلان پناه جو از همان حقوقی برخوردارند که دیگرطفلان در جامعه سویدن دارند.

برای مثال به این معنی است که:

  • شما آنچه را که فکرمیکنید و احساس میکنید حق دارید بیان کنید. کلانسالان باید هنگامی که برای شما تصمیم گیری میکنند به شما و نیازهای شما گوش دهند.
  • شما درصورت نیازحق دارید ازمراقبت های صحی و داکتر دندان استفاده کنید.
  • حق دارید به مکتب بروید.
حقوق خاص در دوران پناه جویی