جواب رد

آخرین به روز رسانی 24/5-2024

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، به این مفهوم است که اداره مهاجرت فکر می کند که شما دلایل کافی برای این که بتوانید در سویدن باقی بمانید، ندارید.

شما و قیم شما با اداره مهاجرت گپ میزنید که درباره آینده خودتان چی فکری دارید.

اگرجواب منفی بگیرید دوحالت انتخاب دارید:

  • بر روی تصمیم شکایت کنید
  • که به وطن خود برگردید ویا کشوردیگری که در آنجا اجازه دارید اقامت کنید.

اگر تصمیم اداره مهاجرت را مبنی بر رد تقاضای پناهنده گی خودتان قبول دارید که یعنی رضایت دارید. اگر رضایت دادید دیگر نمیتوانید روی تصمیم اعتراض کنید.

اگرفکرمیکنید که اداره مهاجرت کیس شما را درست ارزیابی نکرده است، این حق را دارید که برتصمیم تقاضای تجدید نظر کنید.

تجدید نظر به این معنی است که قیم شما نامه ای به اداره مهاجرت مینویسد ودرآن ذکر میکند که شما با نظراداره مهاجرت موافق نیستید.

درتصمیم اداره مهاجرت ذکر شده که چه مدتی برای درخواست تجدید نظر وقت دارید. معمولا تا سه هفته پس ازاطلاع شما از تصمیم است.

اگرمی خواهید به تصمیم اداره مهاجرت تقاضای تجدید نظرکنید، شما و قیم شما باید با وکیل رسمی خود گپ بزنید. وکیل رسمی شما به شما کمک میکند که به درستی اعتراض کنید.

درخواست تجدیدنظر به محکمه مهاجرت

اگر می خواهید به تصمیم اداره مهاجرت تقاضای تجدیدنظر کنید، وکیل رسمی شما عریضه ای به اداره مهاجرت سویدن می فرستد. آنجا باید ذکر شده باشد که:

  • کدام تصمیم را میخواهید که اداره مهاجرت تغییر دهد.
  • چرا میخواهید که اداره مهاجرت تصمیم را عوض کند.
  • مشخصات شخصی شما.
  • شماره پرونده خودتان، شماره پرونده روی کارت ال ام آ شما نوشته شده است.
  • تلیفون نمبر و آدرس شما که اداره مهاجرت و یا محکمه بتوانند با شما تماس بگیرند.

اداره مهاجرت شکایت شما را بررسی میکند که ببیند اگر بشود تصمیم را تغییردهد. اگر اداره مهاجرت بر این نظر باشد که تصمیم اشتباهی گرفته است، میتوانند تصمیم را عوض کنند. برای مثال میتواند دلایل پناهنده گی ای باشد که اداره مهاجرت هنگام تصمیم گیری از آنها مطلع نبوده است.

اگراداره مهاجرت تشخیص دهد که دلیلی برای تغییر تصمیم وجود ندارد پرونده را به محکمه مهاجرت میفرستد. محکمه میتواند تصمیم را تغییر دهد و یا با آن موافق باشد.

شکایت به محکمه عالی مهاجرت

اگر شما از حکم محکمه مهاجرت راضی نیستید، می توانید به سترمحکمه مهاجرت تقاضای تجدید نظرکنید. قیم شما می تواند به شما کمک کند.

دراکثر مواقع محکمه عالی مهاجرت تصمیم میگیرد که پرونده ها را مجددا بررسی نکند. دراین صورت حکم محکمه مهاجرت قابل اجرا است. اگر چنانچه محکمه عالی محاجرت تصمیم بگیرد که پرونده ای را امتحان و بررسی نکند، دراینصورت بلافاصله حکم محکمه مهاجرت اجرا خواهد شد.

محکمه عالی مهاجرت فقط بر روی بعضی از پرونده ها کار میکند. به نام قبول پرونده خوانده میشود. محکمه عالی مهاجرت می تواند یک پرونده را که در آن هیچ راهنمایی از قضاوت های قبلی وجود ندارد یا در محکمه مهاجرت به نحوی به اشتباه مورد محاکمه قرار گرفته است را امتحان کرده و نظر بدهد.

دراکثر مواقع محکمه عالی مهاجرت تصمیم میگیرد که پرونده ها را مجددا بررسی نکند. دراین صورت حکم محکمه مهاجرت قابل اجرا است. اگر چنانچه محکمه عالی محاجرت تصمیم بگیرد که پرونده ای را امتحان و بررسی نکند، دراینصورت بلافاصله حکم محکمه مهاجرت اجرا خواهد شد.

وقتی که دیگر نمیشود درخواست تجدید نظر کرد

شما دیگر نمیتوانید شکایت کنید:

  • اگرشما تصمیم را قبول کرده و برگه رضایت از تصمیم را دستخط کرده باشید.
  • اگر محکمه عالی مهاجرت تصمیم گرفته باشد که پرونده شما را امتحان نکند.
  • شما اجازه اقامت با مدت محدود گرفته باشید.

اگر شما حکم اخراج یا منفی تقاضای خود را دریافت کردید، شما و قیم شما برای برنامه ریزی سفربازگشت به کشورخود یا کشور دیگری که حق دارید درآنجا بمانید درچندین جلسه ملاقات به اداره مهاجرت دعوت میشوید.

درجلسات شما می توانید پرسانهایی را از مسؤل اداره مهاجرت بپرسید. شما معلوماتی در مورد گزینه های مختلف برای سفرکردن و بازگشتن می گیرید.

اگر شما زیر ۱۸ سال دارید، باید یکی از والدین، یا یک فامیل دیگری ویا سازمان دیگری باشد که بتواند درهنگام رسیدن شما را تحویل بگیرد. شما ویا قیم شما باید نام و نمبر تلفون والدین یا بستگان خودتان را بدهید تا اداره مهاجرت بتواند با آنها تماس بگیرد.

اگر شما تصمیم بگیرید که داوطلبانه به کشور خود برگردید، اداره مهاجرت برای سفر به شما کمک میکند. اگر اداره مهاجرت براین نظر باشد که شما برای برگشتن همکاری نمیکنید، خودتان باید سفر خود را برنامه ریزی کنید.

اگر شما بالای ۱۸ سال باشید و از اداره مهاجرت معاش روزانه دریافت میکنید اگراداره مهاجرت براین نظر باشد که شما برای بازگشتن همکاری نمیکنید، معاش روزانه شما را کم میکنند.

در بعضی موارد، ممکن است شما بتوانید کمک مالی دریافت کنید که دررابطه با بازگشتن به شما پرداخت می شود. این بستگی به کشوری دارد که به آن برمیگردید. شما باید قبل از سفر از سویدن برای کمک مالی تقاضا بدهید.

چه وقتی باید سویدن را ترک کنید؟

بعد ازدریافت تصمیم خود، مدت زمان مشخصی به شما میدهند که سویدن را ترک کنید. برروی تصمیم نوشته شده که چه مدت زمانی برای ترک سویدن دارید.

اگر درمدت ذکر شده کشور را ترک نکنید احمال دارد که ممنوع الورود شوید. به این معنی که شما به هیچیک ازکشورهای اتحادیه اروپا (EU)، نروژ، ایسلند، سوئیس، لیختنشتاین، رومانی و بلغارستان را درمدت پنج سال حق ورود ندارید. درحکم شما ذکر شده که چه مدتی ممنوع الورود هستید.