اقتصاد، پیسه و بل ها

آخرین به روز رسانی 11/4-2023

قبل از اینکه ۱۸ ساله شوید، قیم یا سرپرست انتسابی شما مسئول امور مالی شما است

این مسکن خانوادگی، خانه (HVB) یا مسکن برای حمایت که در آن زندگی می کنید باید اطمینان حاصل کنند که شما احتیاجات و پیسه لازم را دارید. اگر شما یک پناه جو هستید و یا اجازه اقامت دارید قوانین مختلفی اعمال می شود.

برای شما که پناه جوهستید

شما که پناه جو هستید حق دریافت غرامت روزانه دارید. دربعضی موارد حق دریافت کمک خاص هم دارید.

برای کسانی که سنشان کمتر از ۱۶ سال است، همیشه شخصی که قیم شما است برای غرامت روزانه و احتمالا یک کمک خاص برای شما تقاضا می کند. اگر شما ۱۶ ساله یا بیشترهستید، خود شما حق دارید تقاضای غرامت مالی انجام دهید. آنوقت شما یک کارت بانکی دریافت میکنید که غرامت روزانه و کمک مالی خاص به آن کارت ریخته میشود.

غرامت روزانه هزینه هایی را پوشش می دهد، منحیث مثال:

  • لباس
  • کفش
  • لوازم بهداشتی واجناسی که درمدت زمان محدودی مصرف یا استفاده میشوند، منحیث مثال مواد غذایی و دستمال کاغذی وغیره
  • فعالیت های اوقات فراغت
  • هزینه های احتمالی برای مراقبت های صحی و دواجات.

اگرشما از شاروالی خود هزینه مشابهی میگیرید، اداره مهاجرت دیگرنمیتواند به شما غرامت روزانه پرداخت کند.

اگرکارمیکنید وعایدی دارید باید به اداره مهاجرت اطلاع دهید. این ممکن است که غرامت روزانه ای که ازاداره مهاجرت میگیرید را تحت تأثیر قراردهد.

درصورتیکه نیازهایی دارید که توسط غرامت روزانه پوشش داده نمیشود، کمک هزینه خاصی وجود دارد. منحیث مثال میتواند هزینه لباس زمستانی، عینک و یا تجهیزات معلولین یا طفل نوزاد باشد. اگر شما زیر ۱۶ سال هستید این قیم شما هست که تقاضای آنرا پر میکند. اگر شما بالای ۱۶ سال باشید خودتان تقاضا میکنید. دراین تقاضانامه باید توضیح دهید که چرا تقاضای کمک هزینه خاص میکنید. اگر شما جواب رد بگیرید وبا این جواب موافق نباشید میتوانید تقاضای تجدید نظر کنید.

اگرشما بیش از ۱۶ سال داشته و فرزند دارید، می توانید ازاداره مهاجرت برای فرزندتان غرامت روزانه و احتمالا کمک هزینه خاص تقاضا کنید.

اگر شما بین ۸ تا ۱۹ ساله هستید، شما حق دریافت کمک از سازمان صحی منطقه ای برای هزینه عینک و لنز دارید. شکل کاری این مصارف متفاوت است وآن بستگی دارد که در چه منطقه ای بود و باش میکنید. پس ازآن امکان دارد که بتوانید کمک مصارف خاص ازاداره مهاجرت برای مصارفی که ازطرف سازمان صحی منطقه ای پوشش داده نشود تقاضا کنید.

این قیم شماست که ازکارت بانکی شما نگهداری میکند. اداره مهاجرت سویدن درصورتی کارت بانکی را به شما میدهد که ۱۶ سالتان شده باشد.

واریز به کارت بانکی معمولا یک باردرماه انجام میشود.

برای شما که اجازه اقامت دریافت کرده اید

یک ماه پس از اینکه اجازه اقامت دریافت کردید، از سیستم اداره مهاجرت خارج می شوید. شما دیگر غرامت روزانه دریافت نخواهید کرد. کارت بانکی شما دیگر کارنمیکند. بنابراین بسیار مهم است قبل ازاینکه ازسیستم اداره مهاجرت خارج شوید اگرپیسه ای درکارت خود دارید آنها را دربیاورید.

پس ازانکه اجازه اقامت دریافت کردید اداره خدمات رفاه اجتماعی مسئول اعاشه شما هست.

اگربا سرپرست مخصوص انتسابی خود بودوباش میکنید، دربعضی موارد ممکن است کمک مالی نگهداری فرزند، تقاعد فرزند و حمایت از بازماندگان دریافت کنید.

اگرشما زیر۱۶ سال سن دارید و اجازه اقامت گرفته اید صندوق بیمه های همگانی کمک مالی اطفال پرداخت میکند. دروحله اول این سرپرست خاص انتسابی هست که کمک مالی را دریافت میکند. اگر شورای خدامت اجتماعی تصمیم بگیرد این کمک مالی به مسکن خانوادگی و یا به خانه مراقبت برای بودوباش فرستاده میشود.

اگرشما منحیث مثال در مکتب ابتدایی تحصیل میکنید و بالای ۱۶ سال دارید میتوانید بازهم کمک مالی اطفال دریافت کنید.

برای اینکه کمک مالی اطفال پرداخت شود باید یک سرپرست خاص انتسابی داشته باشید. کمک هزینه اطفال را برای زمان گذشته پرداخت نمیکنند.

کمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی، CSN یک اداره ای هست که با قرض بلاعوض وقرض برای جوانان و کلانسالانی که درحال تحصیل اند کار میکند.

اگردرلیسه تحصیل میکنید باید سرپرست خاص انتسابی شما کمک هزینه تحصیلی و یا کمک اضافی مربوط به کمک هزینه تحصیلی را از CSN تقاضا کند. تا زمانی که زیر ۱۸ سال هستید این سرپرست شماست که پیسه کمک هزینه تحصیلی را دریافت ،میکند. وقتی که ۱۸ سالتان شد خودتان پیسه را میگیرید.

اگر شما به سن ۱۶ سالگی رسیده اید و درتعطیلات آخرهفته یا تعطیلات مکتب کار می کنید، شما خودتای روی پولی را که کسب می کنید تصمیم میگیرید.