ملحق شدن دوباره به فامیل

آخرین به روز رسانی 6/12-2022

اطفال حق دارند که با فامیل خود باشند. این درکنوانسیون سازمان ملل متحد دربارهٔ حقوق کودک که سویدن آن را امضا کرده است.

ملحق شدن دوباره به فامیل چیست؟

دوباره به هم پیوستن خانواده به این معنی است که یک خانوادۀ که اعضای آن پراگنده شده است می تواند برای زندگی نمودن نزد آن عضو خانواده که در سویدن اجازۀ اقامت دریافت نموده است، تقاضا کنند.

ادارات سویدنی می توانند به شما در پیدا کردن فامیل تان کمک کنند، اگر بدون آنها به سویدن آمده اید. اگر والدین یا سایر بستگان شما در کشور دیگری امن هستند می توانید به آنجا بروید.

اگروالدین شما در کشور دیگری امنیت نداشته باشند، می توانند اجازه اقامت را در سویدن درخواست کنند. برای این که این کار صورت گرفته بتواند باید شما به عنوان یک پناهنده و یا یک فرد نیازمند پناه، اجازه اقامت را بدست آورده باشید. دربرخی موارد، این امر ممکن است برای کسانی که به دلیل شرایط حساس خاص اجازه اقامت دریافت کرده اند نیز صدق کند.

چه کسی حق ملحق شدن به فامیل دارد؟

اگرمجوز اقامت در سویدن دارید، والدین و خواهران و برادران شما می توانند درخواست ملحق شدن مجدد به شما را درسویدن بدهند.

برای اینکه اداره مهاجرت بتواند بررسی کند که آیا والدین شما حق دارند به سویدن کوچ کشی کنند، شما که در سویدن زندگی می کنید باید:

  • مجرد بوده،
  • زیر ۱۸ سال سن داشته باشید،
  • اگر شما بدون والدین یا دیگر سرپرست ها به سویدن آمده اید یا پس از آمدن به سویدن تنها گذاشته شده اید،
  • اگر شما دارای یک اجاژۀ اقامت موقتی یا دائمی هستید،اما شهروند سویدن نشده اید.

حتی اگر در هنگام بدست آوردن اجازۀ اقامت به عنوان پناهنده یا شخص نیازمند به پناه، سن شما بیشتر از ۱۸ سال هم باشد باز هم این امکان وجود دارد که بتوانید با خانوادۀ خود یکجا شوید، به شرط آن که در هنگام تقاضا پناهندگی در سویدن سن تان کمتر از ۱۸ سال بوده باشد. این فقط در صورتی معتبراست که فامیل شما پس از دریافت اجازه اقامتتان، ظرف سه ماه درخواست دهند.