ملحق شدن دوباره به فامیل

آخرین به روز رسانی 5ـ 7ـ 2021

اطفال حق دارند که با فامیل اش باشند این در کنوانسیون حقوق اطفال مؤسسه ملل متحد اعلام شده است که سویدن نیزامضا کرده است.

مقامات سویدنی می توانند به شما در پیدا کردن فامیل خود کمک کنند، اگر بدون آنها به سویدن آمده اید. اگر والدین یا سایر بستگان شما در کشور دیگری امن هستند، می توانید به آنجا بروید.

اگروالدین شما در کشور دیگری در امنیت قرار ندارند، می توانند اجازه اقامت در سویدن را دریافت کنند. برای این که این کار صورت گرفته بتواند باید شما به عنوان یک پناهنده یا یک فرد نیازمند به پناه بنابر دلایل متفرقه، دارای اجازۀ اقامت باشید. دربرخی موارد، این امر ممکن است برای کسانی که به دلیل شرایط حساس خاص اجازه اقامت دریافت کرده اند نیز صدق کند.

ملحق شدن دوباره به فامیل چیست؟

دوباره به هم پیوستن خانواده به این معنی است که یک خانوادۀ که اعضای آن پراگنده شده است می تواند برای زندگی نمودن نزد آن عضو خانواده که در سویدن اجازۀ اقامت دریافت نموده است، تقاضا کنند.

چه کسی حق ملحق شدن به فامیل دارد؟

اگرمجوز اقامت در سویدن دارید، والدین و خواهران و برادران شما می توانند درخواست ملحق شدن مجدد به شما را درسویدن بدهند.

برای اینکه اداره مهاجرت بتواند بررسی کند که آیا والدین شما حق دارند به سویدن کوچ کشی کنند، شما که در سویدن زندگی می کنید باید:

  • مجرد بوده و زیر ۱۸ سال باشید،
  • اگر شما بدون والدین یا دیگر سرپرست ها به سویدن آمده اید یا پس از آمدن به سویدن تنها گذاشته شده اید،
  • اگر شما دارای یک اجاژۀ اقامت موقتی یا دائمی هستید.

چه قوانینی اعمال میشود؟

اگر پس از ۲۴ ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی داده باشید یک اجازه اقامت موقت دریافت میکنید.

اگراجازه اقامت با اعتبار (فرد نیازمند پناه بنابر دلایل متفرقه) را داشته باشید، در بیشتر موارد به مدت ۱۳ ماه اجازه اقامت دریافت خواهید کرد. اگر چنین ارزیابی شود که شما امکانات خوبی را برای دریافت اجازۀ اقامت دائم دارا می باشد، در آن صورت برای والدین شما می تواند ممکن باشد تا برای یکجا شدن با شما در سویدن، درخواست نمایند.

اگراجازه اقامت خود را با وضعیت پناهنده گی دریافت کنید، به مدت سه سال اجازه می گیرید. پس ازآن والدین شما می توانند درخواست ملحق شدن مجدد به شما در سویدن را تقاضا کنند.

پس ازدریافت جواب اجازه اقامت خود ـ چه باید بکنید؟

والدین شما می توانند درخواست خود را از کشوری که در آن بودوباش می کنند ارسال کنند. آنها می توانند ازطریق سفارت سویدن یا وب سایت اداره مهاجرت درخواست کنند.

وقتی خانواده تان برای الحاق به فامیل تقاضا می کنند، باید نشان دهند که چه کسی هستند. آنها باید یک گذرنامه معتبر یا سند هویت معادل آن را نشان دهند.

وقتی والدین شما درخواست را انجام دادند، اداره مهاجرت می خواهد که در یک مصاحبه یا با ایمیل چند پرسان از شما بکند.