ملحق شدن دوباره به فامیل

آخرین به روز رسانی 15ـ 3ـ 2019

اطفال حق دارند که با فامیل اش باشند این در کنوانسیون حقوق اطفال مؤسسه ملل متحد اعلام شده است که سویدن نیزامضا کرده است.

مقامات سویدنی می توانند به شما در پیدا کردن فامیل خود کمک کنند، اگر بدون آنها به سویدن آمده اید. اگر والدین یا سایر بستگان شما در کشور دیگری امن هستند، می توانید به آنجا بروید.

اگر والدین شما در کشور دیگری امنیت نداشته باشند، آنها می توانند اجازه اقامت در سویدن را دریافت کنند. برای اینکه این کار را بکنید، باید یک اجازه اقامت موقت به عنوان یک پناهنده یا یک اجازه اقامت دائمی منحیث نیاز به حفاظت دریافت کرده باشید. در بعضی موارد، این ممکن است برای کسانی که اجازه اقامت به دلیل شرایط خاص مضطرب کننده ای داده شده اعمال شود.

ملحق شدن دوباره به فامیل چیست؟

ملحق شدن مجدد به فامیل به این معنی است که یک فامیل پراکنده شده ازهم می تواند با شخصی که اجازه اقامت دائم یا اجازه اقامت سه ساله با موقعیت پناهندگی دارد، تقاضا برای بودوباش با هم در سویدن بدهد.

چه کسی حق ملحق شدن به فامیل دارد؟

اگرمجوز اقامت در سویدن دارید، والدین و خواهران و برادران شما می توانند درخواست ملحق شدن مجدد به شما را درسویدن بدهند.

برای اینکه اداره مهاجرت بتواند بررسی کند که آیا والدین شما حق دارند به سویدن کوچ کشی کنند، شما که در سویدن زندگی می کنید باید:

  • مجرد بوده و زیر ۱۸ سال باشید،
  • بدون حضور والدین یا سرپرستان دیگر به سویدن آمده باشید یا پس از ورود به سویدن تنها شده باشید،
  • اجازه اقامت دائم در سویدن یا اجازه اقامت موقت منحیث پناهنده گرفته باشید.

چه قوانینی اعمال میشود؟

اگر پس از ۲۴ ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ تقاضای پناهندگی داده باشید یک اجازه اقامت موقت دریافت میکنید.

اگر به شما اجازه اقامت با وضعیتی به عنوان یک فرد نیازمند به حفاظت (skyddsbehövande) داده شده، در اکثر موارد به مدت ۱۳ ماه مجوز دریافت می کنید. والدین و خواهر و برادر کسانی که مجوز اقامت را به عنوان یک فرد نیازمند به حفاظت دریافت کرده اند به طور معمول نمی توانند در سویدن مجددا به هم ملحق شوند.

اگراجازه اقامت خود را با وضعیت پناهنده گی دریافت کنید، به مدت سه سال اجازه می گیرید. پس ازآن والدین شما می توانند درخواست ملحق شدن مجدد به شما در سویدن را تقاضا کنند.

پس ازدریافت جواب اجازه اقامت خود ـ چه باید بکنید؟

والدین شما می توانند درخواست خود را از کشوری که در آن بودوباش می کنند ارسال کنند. آنها می توانند ازطریق سفارت سویدن یا وب سایت اداره مهاجرت درخواست کنند.

وقتی خانواده تان برای الحاق به فامیل تقاضا می کنند، باید نشان دهند که چه کسی هستند. آنها باید یک گذرنامه معتبر یا سند هویت معادل آن را نشان دهند.

وقتی والدین شما درخواست را انجام دادند، اداره مهاجرت می خواهد که در یک مصاحبه یا با ایمیل چند پرسان از شما بکند.

دراینجا میتوانید مطالعه کنید درباره: