دیدارکننده از خارج ازکشور

آخرین به روز رسانی 1/12-2022

اگر خویشاوندان و دوستان شما از یک کشور خارج از اتحادیه اروپا به دیدار شما میایند، بازدید کنندگان ممکن است نیاز به ویزا داشته باشند

بازدید کنندگان به یک دعوت نامه از طرف شما برای گرفتن ویزا نیاز دارند. اداره مهاجرت فورمه خاصی دارد که شما باید آن را پر کنید و به افرادی که می خواهید دعوت کنید ارسال کنید. ویزا ۹۰ روز معتبراست. هرمتقاضی باید یک دعوت نامه برای خود داشته باشد.

برای کسی که می خواهد بیش ازمدت ۹۰ روز به سوئد سفر کند، نیاز به اجازه اقامت برای بازدید دارد.دراینصورت فورمه دیگری باید پر شود.

همراه با فورمه شما باید این مدارک را ارسال کنید:

  • یک تصدیق نامه از ثبت احوال نفوس صادره از اداره مالیه،
  • یک کپی ازسند هویت و
  • سندی که نشان دهد که در طول مدت بازدید چه کسی مسئول معاش است.

بازدیدکنندگان باید نشان دهند که پول برای سفر و معاش خود همراه دارند. آنها همچنین به بیمه صحی نیاز دارند که هزینه های آنها را در صورت بیمار شدن در طول سفر بپردازند.

بازدیدکنندگان باید خودشان درخواست خود را برای ویزا تحویل دهند، شما نمیتوانید برای شخص دیگری درخواست بدهید. این درخواست به سفارت یا کنسولگری سویدن تحویل داده میشود.