اوقات فراغت، فرهنگ و فعالیت های انجمنی

آخرین به روز رسانی 11/4-2023

دراینجا درمورد فعالیت های مختلف اوقات فراغت بیشترمطالعه کنید.

اوقات فراغت برای اطفال و نوجوانان

اوقات فراغت زمانی هست که خودتان انتخاب میکنید که چه کاری انجام دهید. داشتن اوقات فراغت مهم است. فعالیت های فراغتی مختلفی ازطرف شاروالی ای که درآن بودوباش میکنید ویا انجمن هاوکلوپ ها ترتیب داده میشوند. با شاروالی خود تماس بگیرید که بدانید چه فعالیت هایی درآنجایی که بود و باش میکنید هست و یا دروب سایت شاروالی بخوانید.

انواع مختلف فعالیت های اوقات فراغت برای اطفال ونوجوانان

درشاروالی ها معمولا محل های اوقات فراغت برای نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۶ سال وجود دارد. همچنین محل های اوقات فراغت برای نوجوانان مسن ترهم میتواند باشد. درمحل اوقات فراغت امکان دیدن فلم وملاقات دوستان وجود دارد.

بغیرازمحل های اوقات فراغت شاروالی ها پروژه هایی برای نوجوانان دارند. شاید کلوپ های جوانان محل ملاقاتی است که جوانان میتوانند همدیگر را ملاقات کرده و پروژه یا گروهی را تشکیل دهند.

انجمن های ورزشی برای بسیاری از اطفال و نوجوانان در سویدن مهم هستند. در آنجا آنها می توانند از ورزش های مختلف مانند فوتبال، اسب سواری و آب بازی لذت ببرند.

مکتب فرهنگی به اطفال ونوجوانان این امکان را میدهد که درساعات پس ازمکتب درفعالیت های فرهنگی وهنری شرکت کنند.

درمکتب فرهنگی اطفال پس ازساعات مکتب میتوانند با ابزار موسیقی آشنا شده، آوازبخوانند، برقصند و تأتر بازی کنند و به انواع کارهای هنری مشغول شوند.

هرشاروالی ای یک کتابخانه دارد. کتابخانه برای همه بازاست.

درکتابخانه کتابهایی به لسان های مختلف برای اطفال و کلانسالان، ژورنال ها، نوشتجات، کورس های لسان، معلومات اجتماعی، موسیقی، فلم، کامپیوتروغیره وجود دارد. قرض کرفتن کتاب ازکتابخانه رایگان است. برای قرض گرفتن کتاب نیازبه کارت کتابخانه است. کارت کتابخانه رایگان است. مدت قرض گرفتن کتاب معمولا ۴ هفته است، ولی میتواند کوتاه ترباشد، به قبض رسید خود نگاه کنید!

فعالیت های انجمنی برای اطفال ونوجوانان

درسویدن انجمن ها و کلوپ های زیادی وجود دارد. انجمن برای همه نوع علاقه ها وجود دارد. انجمن های ورزشی، انجمن هات فلم، انجمن های تأتری، انجمن های بازی، اردوهای پیش آهنگی، انجمن های قومی، انجمن های تفریحی درفضای باز، انجمن های عکاسی و خیلی بیشتر. با عضو بودن دریک انجمن شما به آنچه که علاقه دارید مشغول بوده و لذت میبرید. درآنجا به همان چیزی که شما علاقه دارید با دیگران آشنا میشوید.