اوقات فراغت، فرهنگ و فعالیت های انجمنی

آخرین به روز رسانی 25ـ 4ـ 2019

اوقات فراغت زمانی هست که شما از مکتب و کارآزاد هستید.

درطول وقت آزاد شما می توانید درفعالیت های مختلف شاروالی، انجمن ها وباشگاه ها شرکت کنید. با شرکت درفعالیت های مختلف، می توانید با افراد جدیدی آشنا شده و لسان سویدنی را تمرین کنید.

فعالیت ها را پیدا نمایید

"فعالیت ها درسویدن" "Aktiviteter i Sverige"یک جنتری است که می توانید فعالیت هایی که مناسب شما هستند را درآن جستجو کنید. به عنوان مثال، شما می توانید انجمن های نزدیک به جایی که شما زندگی می کنید را پیدا کنید که دارای فعالیت هایی هستند که با علاقه های شما مناسب است.

شما می توانید کلمات کلیدی را وارد کنید و یا یک روز یا فعالیت خاصی را در یک منطقه خاص انتخاب کنید. به عنوان مثال، ورزش، زبان سویدنی یا کولتور و سرگرمی.