اوقات فراغت، فرهنگ و فعالیت های انجمنی

آخرین به روز رسانی 25ـ 4ـ 2019

اوقات فراغت زمانی هست که شما از مکتب و کارآزاد هستید.

درطول وقت آزاد شما می توانید درفعالیت های مختلف شاروالی، انجمن ها وباشگاه ها شرکت کنید. با شرکت درفعالیت های مختلف، می توانید با افراد جدیدی آشنا شده و لسان سویدنی را تمرین کنید.