اگرنیازبه مراقبت دارید

آخرین به روز رسانی 13ـ 3ـ 2019

درصورت نیاز شما حق استفاده ازمراقبتهای صحی و دندانپزشکی دارید. انواع مختلف مراقبتها درسویدن وجود دارند. دراین سایت به شما کمک میشود که مراقبت درست را پیدا کنید.

اگر شما زیر ۱۸ سال هستید و درسویدن تقاضای پناهنده گی کرده اید، برای استفاده از مراقبت های صحی و دندانپزشکی همان حقوقی را دارید که دیگر اطفال و نوجوانان درسویدن دارند. اگر زیر ۱۸ سال هستید مراقبت های صحی معمولا رایگان است.

اگر شما بیش از ۱۸ سال داشته و درسویدن تقاضای پناه جویی کرده اید، فقط درصورت عاجل حق استفاده ازمراقبت های صحی و دندانپزشکی دارید. یا اگرچنانچه دردی دارید که ممکن است بعدا عاجل شود شما حق دارید که آن را تداوی کنید. ا ین داکتر هست که تصمیم میگیرد که این ناراحتی بعدا عاجل میشود یا نه.

اگر شما بیش از ۱۸ سال دارید و اجازه اقامت دریافت کرده اید از مراقبت های صحی و دندانپزشکی مثل همه در سویدن استفاده میکنید.

درصورت نیاز به مراقبت های صحی مهم است که بدانید

مراقبت صحی درست را پیدا کنید

مراقبت صحی محصلان
همه کسانی که در سویدن به مکتب می روند می تواند از طریق چیزی به نام بخش صحی دانش آموز کمک بگیرند. این بدان معنی است که شما می توانید یک نرس مکتب یا داکترمکتب را درمکتب خود ملاقات کنید. اگرناراحت هستید و احساس بد روانی دارید درمکتب شما یک مشاور یا روانشناس وجود دارد که می توانید با آنها گپ بزنید.

راهنمای صحی ۱۱۷۷ (1177vårdguiden)

اگر مطمئن نیستید که چه وقتی درخواست کمک صحی کنید میتوانید همیشه با راهنمای صحی (1177vårdguiden) تماس تلفنی بگیرید. نمبر تلفن ۱۱۷۷ هست. شما با یک نرس گپ میزنید که به شما راهنمایی میکند. نرس همچنین به شما راهنمایی میکند که درکجا میتوانید کمک صحی درست را پیدا کنید. شما بیست وچهارساعته میتوانید به نمبر ۱۱۷۷ زنگ بزنید. دربعضی از سازمان های صحی منطقه ای میتوانید به لسان های دیگری بغیراز لسان سویدنی معلومات بگیرید.

مرکزخدمات صحی(Vårdcentral)

اگر شما مریض عاجل نیستید و یا صدمه ندیده اید با یک مرکزمراقبت های صحی تماس بگیرید.درآنجا می توانند دراکثرموارد به شما کمک کنند. اگر ازروحی احساس ناراحتی میکنید، می توانید با مرکزمراقبت های صحی تماس بگیرید. مرکزمراقبت های صحی می تواند به شما در برقراری ارتباط با خدمات مراقبت های روانی کمک کند.

خدمات صحی عاجل
اگرشما یا شخص دیگری خیلی مریض شده وصدمه شدیدی دیده باشید باید ازبخش عاجل کمک بگیرید. بخش عاجل درشفاخانه هست و ۲۴ ساعت شبانه روزبازهست.

اگرشما یا شخص دیگری از نظر روحی روانی خیلی مریض هستید وبصورت عاجل نیاز به کمک دارید باید به بخش روانی شفاخانه مراجعه کنید. برای اینکه بدانید به کجا مراجعه کنید، میتوانید با شماره تلفن ۱۱۷۷ تماس بگیرید.

نمبراضطراری ۱۱۲
اگر شرایط اضطراری است و جان کسی درخطر است به تلفون ۱۱۲ زنگ بزنید. شما فورا کمک میگیرید و آمبولانس شما را به بخش اضطراری میبرد. درنمبر ۱۱۲ شما هم با آمبولانس هم پلیس وهم با خدمات امداد و آتش سوزی تماس میگیرید.

مطب پذیرش با متخصصان
مطب های پذیرش متخصصانی دارند که درمراکزمراقبت صحی وجود ندارند. منحیث مثال، روانپزشک، داکتر چشم و داکتر پوست.

دندانپزشکی
اگرشما زیر ۱۸ سال سن دارید و درسویدن درخواست پناهنده گی می کنید، دندانپزشکی رایگان دریافت می کنید. اگرمجوزاقامت داده شده است، تا سالی که به سن ۲۲ سالگی می رسید، دندان پزشکی رایگان دریافت خواهید کرد.

تمام اطفال و نوجوانان در سویدن برای معاینه به دندان پزشک دعوت میشوند. معمولا یک بار درسال به دندانپزشک مراجعه می کنید. این معاینه به منظور حفظ سلامت دندان ها و منحیث مثال برای تشخیص سوراخ دندان انجام میشود.

اگرشما یک پناه جوهستید، تا زمانی که به ۱۸ سالگی برسید، برای معاینه دعوت می شوید.

اگرمجوز اقامت گرفته اید، تا سالی که به ۲۲ سالگی برسید، برای معاینه دعوت می شوید.

خریدن دواجات
دواها را ازدواخانه خریداری می کنید. دریک دواخانه شما دواهایی را که داکتر به شما با نسخه تجویز کرده است میگیرید. کارکنان دواخانه درمورد مریضی های مختلف زیاد میدانند و به شما درمورد آن دوا راهنمایی میکنند. کسانی که در یک دواخانه کار می کنند وظیفه رازداری دارند.