تعداد زیاد بزرگسالان در اطراف شما

آخرین به روز رسانی 9/4-2024

تعداد زیاد بزرگسالان که مسئولیت بخش های مختلف زندگی روزمره شما را دارند در اطراف شما موجود هستند. آگاهی در مورد اینکه کی در راس قرار دارد و کی می تواند به سوالات مختلف پاسخ بدهد می تواند مشکل باشد.

شما حق اظهار نظر را دارید و حق دارید که به نظر تان گوش داده شود. اگر از طریق مترجم صحبت می کنید حق دارید که مترجم را در صورتی که حس کنید مشکلی وجود دارد تبدیل کنید. مترجم وظیفه رازداری دارد.


شما زمانیکه پناهجو هستید با بعضی از اشخاص در تماس هستید. از زمانیکه اجازه اقامت دائمی را گرفتید، ملاقات با برخی از این افراد تمام میشود و در عوض با افراد جدیدی تماس پیدا میکنید.

مأموررسید‌گی دراداره مهاجرت کار می کند که شما در زمان درخواست پناهندگی او را ملاقات میکنید.

پاسخ به سوالات شما داده خواهد شد در مورد:

  • نام شماچیست.
  • چه وقت تولدشده اید.
  • خانواده ی شما.
  • آدرس وشماره ی تیلفون والدین شما.
  • ازکجا آمده اید.
  • به کدام زبان صحبت میکنید.
  • چگونه به سویدن سفرکردید.
  • چراوطن خودراترک کردید.
  • چه حال دارید.

کارمندان این سؤالات رابرای آن ارائه میکنند تا بتوانند شمارا درسیستم کمپیوتری اداره ی مهاجرت راجسترنمایند. بعداً آنان میتوانند کاربا تقاضانامه ی شما را ادامه بدهند. این برای اداره ی مهاجرت بسیاراهمیت دارد که دلایل عدم امکان زندگی تان درکشورخودتان و وضع و حالت صحی شما را بدانند. اگرشما نمیخواهید با کارمندان صحبت کنید میتوانید بگوئید نه. اگرشما نمیخواهید و یا نمیتوانید درحال حاضرمستقیم به کارمندان چیزی بگوئید، میتوانید ‏هميشه درآینده با اداره ی مهاجرت تماس بگیرید. اگرچیزی موجب تشویش شما است و یاسؤالات دیگری دارید نیز میتواتید با اداره ی مهاجرت تماس بگیرید.

چراکارمندان درباره ی خانواده ام سؤال میکنند؟

این برای اداره ی مهاجرت اهمیت داردکه بداندمادروپدرشماکی هستند ودرکجازندگی میکنند. همچنان اداره ی مهاجرت میخواهدبداندکه چگونه باآنان درتماس شود. دربخش تقاضانامه ها شمامیتوانید کمک بگیریدکه به والدین خودویاسایرخویشاوندان خودزنگ بزنیدوبه ایشان اطلاع دهیدکه درکجامیباشیدوچه حال دارید.

همه ی کودکان در سویدن حق تحصیل در مکتب را دارند. بزرگسالان گوناگونی در مکتب کار میکنند، مثلاً معلمان، مدیران، معلمان کمک درسی به دانش آموزانی که دارای نیازهای ویژه میباشند و نیز کارکنان تهیه و تقسیم غذا.

در مکاتب سویدن، بخش صحی ویژه ای جود دارد که کارکنان آن غالبا پرستار مکتب و مددکار اجتماعی مکتب میباشند.

معلم صنف شما میباید با معلم مضامین و معلم لسان/زبان مادری و یا با کسی که به شما کمک درسی به لسان/زبان مادری میکند، برای پیشرفت روند تحصیلات شما به بهترین وجهی، همکاری کند.

کارکنان مکتب مکلفیت دارند که با همکاری شما تصمیم بگیرند که چه آموزشی برای شما از همه مفیدتراست.

طفلان بی سرپرست حق استفاده ازهمان امکانات یکسان برای دریافت کمک و پشتیبانی ازخدمات اجتماعی را داشته که سایرفرزندان مستقردارند. طفلان مستقر طفلانی هستند که منحیث مثال درخانه های خانوادگی یا درخانه هایی برای مراقبت ویا بودوباش مستقر هستند (HVB).

ادارۀ خدمات اجتماعی مسئول است که شما مسکنی مناسب و امن با امکانات تامین رشد و پیشرفت و کمک داشته باشید. ادارۀ خدمات اجتماعی مسئول کسب اطلاع از نیازهای شما است؛ برای نمونه، در مورد آموزش و خدمات صحی و بهداشت و تداوی دندان.

مددکار اجتماعی همراه با شما و سرپرست یا سرپرست و کفیل ویژۀ شما و کارکنان محل سکونت تان برنامۀ اجرایی تهیه میکند. در این برنامۀ اجرایی توصیف میشود که شما به چه کمک و حمایتی نیاز دارید و چگونه این کمک و حمایت را دریافت خواهید نمود.

شما حق دارید که از این برنامۀ اجرایی و محتوای آن مطلع بوده و نظرتان در مورد آن ابراز کنید. مددکار اجتماعی باید به آنچه که شما میگویید توجه کرده و در تصمیم خود، نظرات شما را منظور میکند. این بدان معنا نیست که شما آنچه را که میخواهید به دست میآورید. مددکار اجتماعی باید به این امر توجه داشته باشد که چه امری مطلوب موقعیت شما میباشد، و با در نظر گرفتن، آن در مورد شما تصمیم بگیرد.

هنگامی که به سویدن میایید وادارۀ امور مهاجرت درخواست پناهندگی شما را بررسی میکند و در مورد آن تصمیم اتخاذ میکند،با کسی در تماس خواهید بود که او را سرپرست میگویند که ممکن است زن یا مرد باشد. زمانی که سن 18 سالگی را تکمیل کردید و یا اجازه‌ی اقامت گرفتید، وظیفۀ سرپرست هم در مورد شما به پایان می‌رسد.

سرپرست به شما در بارۀ کارهای متفاوت کمک می‌کند. مثلاً زمان تماس با ادارۀ مهاجرت حضوردارد ویا هنگامی که هنوزسن 16 سالگی را تکمیل نکرده اید به کمک او تقاضای کمک مالی (پول مخارج روزانه) میکنید. سرپرست برای مثال تصمیم می‌گیرد که چگونه پول‌های شما خرج شود، در کجا مسکن کنید و مورد هر چیز دیگر که شما نمیتوانید یگان درآن مورد شخصاَ تصمیم بگیرید، او منحیث والدین برای فرزند خود که زیر ١٨ سال قرار دارد، برای شما تصمیم میگیرد. شما همیشه این حق را دارید که نظرتان را درباره‌ی موضوع‌های گوناگون که بشما ربط دارد بگویید و ازاین حق برخوردارمیباشید که به حرفتان توجه شود. البته به این معنا نمیباشد که شما می‌توانید درموردی تصمیم بگیرید بلکه به این معنا است که سرپرست تان باید به نظر شما و این که چه فکرمیکنید توجه کند.

سرپرست مسئول این است که شما در مکتب ثبت شوید و همچنین مسئول این است که با مکتب منحیث والدین در تماس باشد. برای نمونه ممکن است وی در گفتگوهای مربوط به پیشرفت تحصیلی شما اشتراک کند یا در مورد آشنایی اولیه‌شما با مکتب طرف مشورت با مکتب باشد.

مشاور حقوقی رایگان عبارت از شخصی است که قوانین سویدن را میداند و حقوقدان یا وکیل مدافع است. او به شما را در تهیۀ تقاضا نامۀ پناهندگی کمک میکند و در اثنای ملاقات شما با ادارۀ امور مهاجرت برای شرح دلایل پناهندگی تان حضور مییابد.

اگر شما نیاز به مشاوره حقوقی دارید، اول با وکیل خود تماس بگیرید.

اگر چنانچه وکیل ندارید یا پرسشهای دارید که پاسخ آنها را دریافت نمی کنید، می توانید با وکیلی که به مسائل مربوط به مهاجرت کار می کند تماس بگیرید. آنها از روند پناهندگی و قوانین و مقرراتی که اعمال می شود آگاهی دارند.

تماس با مرکز حقوقی پناهندگی(Asylrättscentrum)، مرکز حقوقی پناهندگی کودکان و صلیب سرخ رایگان است.

هنگامی که اجازۀ‌ اقامت دریافت کردید، برای شما سرپرست ویژه‌ یا سرپرست عهده دار حضانت تعیین میشود. کمیتۀ خدمات اجتماعی در کمون شما مسئولیت تعیین سرپرست عهده دار حضانت برای شما میباشد. اگر در مدت شش ماه سن 18سالگی را تکمیل میکنید، ممکن است به جای سرپرست و کفیل ویژۀ عهده دار حضانت، سرپرست اولیۀ خود را داشته باشید.

سرپرست ویژه را وقتی تعیین میکنند که والدین تان فوت کرده باشند یا نتوانند از شما نگهداری کنند (مثلاً به این علت که همراه شما به سویدن نیامده‌اند.)

وظیفۀ سرپرست ویژه این است که کنترل کند تا نیازهای شما برآورده شود. او باید برای این کار صلاحیت داشته باشد و برای نمونه بتواند حفاظت و امنیت و تربیت مطلوب شما را تامین کند. او این حق و وظیفه را دارد که در مورد مسایل مربوط به شما تصمیم گیری کند. شما نیز حق دارید که نظرتان را بیان کنید و گفته‌های شما مورد توجه قرار گیرد.

کارکنان محل سکونت میباید شما را در کارهای روزمره کمک نموده و نیز امنیت و آسایش شما را فراهم کنند. مثلاً به شما در انجام تکالیف ‌مکتب، رختشویی یا فعالیتهای اوقات فراغت کمک خواهند کرد. البته منظور این نیست که کارکنان کلیۀ کارهای شما را انجام دهند، بلکه نظر اینست شما بسته به سن تان، از کمک آنها در بعضی کارها و نیز از حمایت شان در برخی دیگر از کارها که خودتان میباید انجام دهید، برخوردار شوید. کارکنان میتوانند به شما کمک کنند تا که وقتی سنتان بیشتر شد، خودتان را برای زندگی کردن به تنهایی و مستقل آماده کنید.

پرسنل بایستی شبانه ‌روزی‏ دردسترس باشد اگر شما نیاز به کمک به چیزی یا فقط نیاز به ‏صحبت کردن دارید.

دروقت آزاد خود، شما می توانید افراد مختلف را دیدارکنید.

در مرکز تفریحات سالم‏ ‏مرّبی و‏استاد راه‌نما‏ مرکز تفریحات سالم
کارمی کند. آنها فعالیت های مختلف درمرکز تفریحی سالم را سازماندهی می کنند. اگرنیازبه مشاوره و پشتیبانی دارید می توانید به ‏پرسنل مراجعه کنید.

در برخی از ‏کمون ها مشاور/ مددکاراجتماعی‏ میدانی (که محل کارش در خارج از دفتر و میان مراجعین است‏) در حال کاراست. آنها توسط ‏کمون استخدام شده به منظورتشخیص زود هنگأم مشکلات پیش کودکان و جوانان، بنابراین شما می توانید ازآنها کمک بگیرید. مددکاران اجتماعی وجود دارند آنجا که درآن کودکان وجوانان هستند. در محله خود، در مدرسه، در مراکزتفریحی وبر روی انترنت.

شب ‏گردان بزرگسالانی هستند که شما می توانید دراوقات فراغت خود ‏ملاقات کنید. بزرگسالانی که در خیابان درهنگام بعداز ظهروشب درحرکت هستند برای حمایت اجتماعی ازجوانان. شما آنها ازجامپر رنگیشان تشخیص میدهید.