اگرشما پناه جوهستید و ۱۸ سالتان میشود

آخرین به روز رسانی 31/5-2023

وقتی ۱۸ ساله می شوید، یا اگر اداره مهاجرت تصمیم بگیرد که سن شما باید به بالای ۱۸ سال تغییر کند، دیگر منحیث یک کودک به حساب نمی آیید. این را رسیدن به سن قانونی می گویند. شما که یک پناهجو هستید می توانید در مورد آنچه که در هنگام رسیدن به سن قانونی اتفاق می افتد در اینجا بخوانید.

اداره خدمات اموراجتماعی دیگر مسئول مالی و مسکن شما نیست. شما دیگرحق داشتن یک قیم را ندارید.

اگرقبل ازجواب تقاضای پناهنده گی به سن قانونی برسید، اداره مهاجرت مسئولیت شما را به عهده میگیرد. شما را به جسله ای بنام جلسه ۱۸سالگی میخواهند که دراین جلسه درمورد اینکه وقتیکه به سن قانونی میرسید چه اتفاقی می افتد معلوماتی میگیرید. اداره مهاجرت درموردغرامت روزانه شما توضیح میدهد.

کیس شما دراداره مهاجرت براساس مقررات مربوط به پناه جویان کلانسال مورد رسیدگی قرارمیگیرد . شما خودتان مسئول ارتباط با اداره مهاجرت می باشید.

وقتی ۱۸ ساله شدید، یا اگر اداره مهاجرت تصمیم بگیرد که سن شما باید به بالای ۱۸ تغییر کند، دیگر نمی توانید در مسکنی که شهرداری برای شما ترتیب داده است، زندگی کنید.

شما بلکه امکان این را داشته باشید که منحیث درخانه دوستان یا اقوام زندگی کنید(EBO). درغیراینصورت باید درکمپ اداره مهاجرت بود و باش کنید. دیگر حق انتخاب شاروالی ندارید. اداره مهاجرت سعی میکند اگرامکانش باشد مسکنی درنزدیکی آن جایی که بود و باش میکنید پیدا کند. بعضی از شاروالی ها اجازه میدهند که جوانان بالای ۱۸ سال درمسکن آن شاروالی باقی بمانند. اداره خدمات رفاه اجتماعی هم میتوانید درصورت بودن دلایل خاصی به شما مسکنی ارائه کند.

درطول مدتی که پناه جوهستید اگرمسکن را خودتان تهیه کنید، درصورتی که اجازه اقامت بگیرید اداره مهاجرت برای تهیه مسکن به شما کمکی نمیکند.

هنگامی که ۱۸ ساله می شوید، یا اگر اداره مهاجرت تصمیم بگیرد که سن شما باید به بالای ۱۸ سال تغییر کند، قوانین مربوط به مراقبت های صحی و بهداشتی تغییر می کند. پناهجویان بزرگسال صرفاَ حق دریافت مراقبت های را دارند که نمی تواند منتظر بماند مانند مراقبت های ولادی، مراقبت صحی درصورت سقط جنین، مشاوره در مورد پیشگیری از حاملگی، مراقبت های صحی برای مادران و مراقبت صحی بر اساس قانون امراض ساری.