اگرشما پناه جوهستید و ۱۸ سالتان میشود

آخرین به روز رسانی 7ـ 11ـ 2018

هنگامی که شما به سن ۱۸ سالگی می رسد یا سن شما ۱۸ سالگی نوشته می شود، شما دیگر به عنوان یک طفل محسوب نمی شوید. این به سن قانونی رسیدن(myndig) نامیده میشود. دراینجا می توانید به عنوان یک پناه جو مطالعه کنید که زمانی که به سن قانونی میرسید چه اتفاقی می افتد.

اداره خدمات اموراجتماعی دیگر مسئول مالی و مسکن شما نیست. شما دیگرحق داشتن یک قیم را ندارید.

اگرقبل ازجواب تقاضای پناهنده گی به سن قانونی برسید، اداره مهاجرت مسئولیت شما را به عهده میگیرد. شما را به جسله ای بنام جلسه ۱۸سالگی میخواهند که دراین جلسه درمورد اینکه وقتیکه به سن قانونی میرسید چه اتفاقی می افتد معلوماتی میگیرید. اداره مهاجرت درموردغرامت روزانه شما توضیح میدهد.

کیس شما دراداره مهاجرت براساس مقررات مربوط به پناه جویان کلانسال مورد رسیدگی قرارمیگیرد . شما خودتان مسئول ارتباط با اداره مهاجرت می باشید.

  • مسکن

    هنگامی که به سن ۱۸ سالگی رسیدید و یا سن شما را ۱۸ منحیث ۱۸ ساله ثبت کردند، دیگر نمیتوانید درمسکنی که شاروالی برای شما تهیه کرده بود وباش کنید.

    شما بلکه امکان این را داشته باشید که منحیث درخانه دوستان یا اقوام زندگی کنید(EBO). درغیراینصورت باید درکمپ اداره مهاجرت بود و باش کنید. دیگر حق انتخاب شاروالی ندارید. اداره مهاجرت سعی میکند اگرامکانش باشد مسکنی درنزدیکی آن جایی که بود و باش میکنید پیدا کند. بعضی از شاروالی ها اجازه میدهند که جوانان بالای ۱۸ سال درمسکن آن شاروالی باقی بمانند. اداره خدمات رفاه اجتماعی هم میتوانید درصورت بودن دلایل خاصی به شما مسکنی ارائه کند.

    درطول مدتی که پناه جوهستید اگرمسکن را خودتان تهیه کنید، درصورتی که اجازه اقامت بگیرید اداره مهاجرت برای تهیه مسکن به شما کمکی نمیکند.

  • مراقبت های صحی

    هنگامی که شما ۱۸ ساله میشوید ویا سن شما را به ۱۸سالگی بالا میبرند، مقررات مراقبت های صحی تغییرمیکند. کلانسالان پناه جو حق استفاده ازمراقبت های صحی را فقط در وضعیت هایی که نمیتوان صبر کرد را دارند، مراقبت زایمان، مراقبت پس ازسقط جنین، مشاوره برای محافظت ازحاملگی، مرکزمراقبت صحی مادران، وهمچنین مراقبت براساس قانون امراض ساری.