مکتب

آخرین به روز رسانی 16/5-2023

همه بچه ها حق تحصیل دارند. ولسوالی مکلف است که به بچه شما درمکتب جا بدهد. در اینجا می توانید درباره قوانینی که اعمال می شود را بخوانید وبینید که بچه شما از چه حمایت هایی برای رفتن به مکتب سویدنی برخوردار است.

حق تحصیل

شما حق دارید به کودکستان، صنف آمادگی مکتب، مکتب ابتدائی یا مکتب ابتدائی متناسب، مکتب ویژه و مرکز اوقات فراغت بروید.

شما که یک پناهجو هستید، اگرقبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تحصیلات خود را شروع کنید، حق دارید در مکتب لیسه یا مکتب لیسه متناسب تحصیل کنید.

اگر اجازه اقامت دارید، حق دارید تا پایان اولین سمستر سال تقویمی که ۲۰ ساله می شوید، در مکتب لیسه یا مکتب لیسه متناسب تحصیل کنید.

تحصیل اجباری

تحصیل اجباری به این مفهوم است که طفل شما باید به مکتب برود درصورتیکه علت موجهی برای مکتب رفتن او نباشد.

اگر به مکتب ابتدایی میروید، اجازه اقامت داشته باشید و در ثبت احوال نفوس دریک شاروالی راجستر کرده و یا راجستر میکنید، شما ملزم به رفتن به مکتب خواهید بود. تحصیل اجباری ازخزان سالی که ۶سالتان میشود شروع می شود. تحصیل اجباری معمولا ۱۰ سال طول می کشد. آموزش اجباری معادل حق تحصیل است.

با شاروالی خود تماس بگیرید

شاروالی موظف است که جا درمکتب به شما ارائه کند. اگر پناه جو هستید باید مکتب ابتدایی شروع کنید و یا در اسرع وقت درمکتب لیسه به شما جا دهند، اینکار باید حداکثر تا یکماه بعد از ورود به سویدن انجام شود. اگر اجازه اقامت دارید باید هرچه سریعتر مکتب ابتدایی را شروع کنید و یا درلیسه به شما جا دهند.

بررسی پیشینه

بررسی پیشینه لیسه ابتدایی

هنگامی که مکتب ابتدایی را شروع میکنید پرسنل مکتب باید گذشته تحصیلی شما را بررسی کنند که سطح معلومات شما را بدانند. دراین بررسی کارکنان مکتب سن، دانستنیهای قبلی و روابط شما را درنظر میگیرند. درعرض دو ماه از تاریخی که مکتب را شروع کردید، مدیر مکتب باید تصمیم بگیرد که شما چه سالی و در چه صنفی باید مکتب را شروع کنید. بررسی معلومات شما برای ادامه برنامه ریزی تحصیلی شما وآموزش استفاده میشود. در این بررسی از مترجم یا معلمی که لسان شما را بداند استفاده میشود.

بررسی پیشینه درمکتب لیسه

در لیسه معلمان یک ارزیابی مستمر از دانش شما انجام میدهند. این ارزیابی اساس ادامه تحصیل شما میباشد.

رفتن به مکتب لیسه داوطلبانه است. درمکتب لیسه میتوانید برنامه های مختلف سراسری و یا برنامه ها یا کورس های مقدماتی را بخوانید. دربرنامه های ملی دوره های آمادگی آموزشی حرفه ای و یا امادگی برای پوهنتون وجود دارند.

برای این که بتوانید شامل یک برنامهٔ حرفه ای شوید لازم است تا دارای سند کامیابی در مضامین سویدنی یا سویدنی به عنوان زبان دوم، انگلیسی، ریاضی و پنچ مضمون دیگر باشید. بنا بر این داشتن سند کامیابی در هشت مضمون لازم است.

برای اینکه شما در یک برنامه پیش پوهنتونی شرکت کنید، باید دارای نمرات کامیابی در لسان سویدنی یا سویدنی منحیث لسان دوم، انگلیسی، ریاضیات و در ۹ مضامین دیگر نمرات کامیابی داشته باشید. بنابراین در مجموع نمرات کامیابی دوازده مضامین مورد نیاز است.

اگر شما برای پروگرام های ملی واجد شرایط نباشید، میتوانید یکی از چهار پروگرام مقدماتی را بخوانید. برنامه های مقدماتی می تواند از لحاظ سرعت تدریس، حجم و محتوا متغییر باشد. همچنان این برنامه ها باید بر اساس دانش قبلی و نیاز های شما قابل تنظیم باشند.

صنف مهیاسازی برای مکتب

به شما می توانند صنف های آمادگی برای حداکثر دو سال ارائه دهند. هدف خواندن یک یا چند مضامین در صنف آماده سازی این است که شما آماده شوید تا هرچه سریعتر درصنف عادی درس بروید. در صنف آماده سازی شما باید در حین یادگیری اصول زبان سویدنی، مضامین مختلف را بخوانید.

تمامی تدریس را نمیتوانند در این صنف به شما ارائه دهند. مقدار آموزشی که در صنف آماده سازی انجام می شود و اینکه چه مقدار از صنف عادی برای هر فردی متفاوت است. این مدیر مکتب است که نحوه برگزاری تدریس را تعیین می کند.

معلم دانش شما را در مضامین مختلفی که در صنف آمادگی خواندید ارزیابی می کند. وقتی معلم ارزیابی می کند که شما می توانید در یک موضوع در یک صنف معمولی شرکت کنید، باید به جای آن در صنف درس حضور مشارکت کنید.

سویدنی منحیث لسان دوم

در مکتب ابتدایی می توانید درمضمون سویدنی یا سویدنی منحیث لسان دوم تحصیل کنید. شما که سویدنی را منحیث لسان مادری خود ندارید، اگر به آن نیاز دارید، میتوانید سویدنی را منحیث لسان دوم مطالعه کنید. آین مدیر مکتب است که تصمیم میگیرد که شما سویدنی منحیث لسان دوم را بخوانید. در دبیرستان می توانید سوئدی یا سوئدی را به عنوان زبان دوم مطالعه کنید. اگر شما نیاز به خواندن سویدنی منحیث لسان دوم داشته باشید،شما یا قیم شما و یا سرپرست ویژه انتسابی میتوانند با مدیر مکتب تماس بگیرند. در لیسه میتوانید کورس سویدنی و یا سویدنی منحیث لسان دوم را بخوانید.

زمانبندی برنامه اولویت دار

در مکتب ابتدایی می توانید یک برنامه با اولویت ساعتی داشته باشید. اگر یک برنامه با اولویت ساعتی دارید، بدان معنی است که شما می توانید مضمون سویدنی یا سویدنی منحیث لسان دوم را زمان بیشتری تدریس شوید.

برای اینکه ساعات بیشتری لسان سویدنی تدریس شوید باید ازساعات مضامین دیگر کم شود. مجموع ساعات مضامین همان است ولی به شما ساعات بیشتری مضمون لسان سویدنی یا سویدنی منحیث لسان دوم تدریس میشود. این مدیرمکتب است که تصمیم میگیرد که شما الویت ساعتی داشته باشید. الویت ساعتی را حداکثر در یک سال میتوانید داشته باشید.

تدریس لسان مادری

اگر لسان مادری دیگری غیرازسویدنی دارید حق تحصیل مضمون لسان مادری را دارید. اگر واجد بعضی شرایط باشید درمکتب انتدایی و درلیسه حق تحصیل مضمون لسان مادری را دارید. اگرآموزش لسان مادری میخواهید باید آن را تقاضا کنید. شما، قیم شما یا سرپرست ویژه انتصابی می تواند درمورد نحوه انجام و موارد مورد نیازاز مکتب پرسان کنند.

راهنمای تحصیلی به لسان مادری

نظارت و راهنمایی تحصیلی در لسان مادری به منظور استفاده از مهارت ها و شایستگی هایی که شما از پیش با خود داشته بسیار مهم است. درصورتیکه به آن نیاز داشته باشید، نظارت و راهنمایی تحصیلی در لسان مادری را دریافت خواهید کرد. شما می توانید با معلم یا مدیرمکتب برای معلومات بیشتر در مورد نظارت و راهنمایی تحصیلی تماس بگیرید.