تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی 17ـ 3ـ 2020

زمانی که اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما منقضی می شود، می توانید تقاضای تمدید آن را درخواست کنید. اگرهنوز هم نیاز به حفاظت دارید، اجازه اقامت تمدید میشود. در بعضی موارد اگر دلایل دیگری هم برای اقامت در سویدن داشته باشید، می توانید اجازه اقامت خود را دریافت کنید.

چی زمانی باید برای تمدید اجازه اقامت تقاضا کنید؟

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضای تمدید کنید دو ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.

درصفحه انترنتی اداره مهاجرت تقاضا کنید

شما باید برای درخواست تمدید اجازه اقامت درصفحه انترنتی اداره مهاجرت تقاضا کنید. برای اینکه بتوانید درصفحه انترنتی اداره مهاجرت تقاضا کنید نیاز به رمز شخصی دارید. دوماه قبل از اینکه اجازه اقامت شما تمام شود توسط نامه ای ازطرف اداره مهاجرت این رمز را دریافت میکنید.