تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی 17ـ 10ـ 2018

زمانی که اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما منقضی می شود، می توانید تقاضای تمدید آن را درخواست کنید. اگرهنوز هم نیاز به حفاظت دارید، اجازه اقامت تمدید میشود. در بعضی موارد اگر دلایل دیگری هم برای اقامت در سویدن داشته باشید، می توانید اجازه اقامت خود را دریافت کنید.

چی زمانی باید برای تمدید اجازه اقامت تقاضا کنید؟

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضا کنید سه ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.

چی طوری برای تمدید اقامت تقاضا میدهید؟

برای تقاضای تمدید اجازه اقامت خودتان شما باید:

  • به اداره مهاجرت مراجعه کنید. برای این ملاقات باید یک وقت رزرو کنید.
  • با خود کارت اجازه اقامت را بهمراه داشته باشید.
  • اگراسناد هویتی دارید آنها را باخود ببرید. حتی اگر چنانچه آنها را قبلا به اداره مهاجرت نشان باشید.

قیم شما یا سرپرست ویژه شما باید دراداره مهاجرت به همراه شما باشد.