کار پیدا کردن

آخرین به روز رسانی 19ـ 6ـ 2019

به راه های مختلفی میتوانید درجستجوی کار باشید.

  • شما میتوانید در بانک وظایف (platsbanken) در وب سایت آمریت کارازطریق آگهی های کارهای آزاد کارجستجو کنید.
  • میتوانید با شرکت های نیروی انسانی تماس بگیرید. شرکت های نیروی انسانی پرسنل به شرکت های مختلف کرایه میدهند.
  • میتوانید با شرکت های استخدامی تماس بگیرید. یک شرکت استخدامی برای شرکت هایی که میخواهند پرسنل جدید استخدام کنند پرسنل معرفی میکند.
  • شما میتوانید به اگهی ها در روزنامه ها و در اینترنت پاسخ دهید.
  • میتوانید با کارفرما تماس بگیرید.
  • ازاشخاصی که میشناسید میتوانید پرسان کنید.

شغل ها درسویدن

اگر مطمئن نیستید که چه حرفه ای برای شما مناسب است و یا حرفه شما در سوئد چه مفهومی دارد، شما می توانید از راهنمای شغلی کمک دریافت کنید. راهنمای شغلی یک ابزار دیجیتالی است که توسط اداره کار سویدن طراحی شده است.

درراهنمای شغلی معلوماتی درباره:

  • شغل های مختلف چه مفهومی دارند.
  • احتمال اینکه در شغل خاصی کار گیر آورد چقدر است.
  • چه تحصیلات و تجربیاتی ضرورت دارد که در شغل های مختلف کار گیر آورد.

فیلم های مختلفی است که کارهای مختلف را توضیح میدهد.

راهنمای شغلی به زبانهای سویدینی، انگلیسی، عربی، فارسی، سومالیایی و تیگرینی ترجمه شده است.