مکتب

آخرین به روز رسانی 11ـ 11ـ 2020

در اینجا شما میتوانید در مورد مکتب در سویدن بخوانید.

هفت طفل خندان و با تبسم به طرف دوربین می دوند، بعضی از طفلان دستانشان را در هوا دارند. درزمینه عکس یک پلکان سنگی در یک محیط مکتب قرار دارد.

عکس: Colourbox