مکان زیست

آخرین به روز رسانی 31ـ 10ـ 2018

درسویدن شما میتوانید به نوع های مختلفی بودوباش کنید. شما میتوانید یک آپارتمان کرایه کنید یا بخرید. شما میتوانید یک خانه بخرید یا کرایه کنید. دراین سایت ها میتوانید درباره انواع مختلف بودوباش و اینکه برای تقاضای مسکن چی کاری باید بکنید معلوماتی دریافت کنید.

همه مستحق به داشتن مسکن میباشند

در سویدن همه مستحق به داشتن مسکن میباشند. تبعیض در صف انتظار مسکن به سبب موارد زیر غیرقانونی است:

  • نژاد و قوم
  • دین و باور های مذهبی دیگر
  • ناتوانایی ها
  • جنسیت
  • هویت جنسی و مناسبات جنسی
  • گرایش جنسی
  • سن

سازمان های ضد تبعیض

سازمان های مختلف محلی و ناحیه ئی ضد تبعیض در سویدن وجود دارد. آنها می توانند به کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته اند مشاوره و حمایت ارائه نمایند.

نماینده مبارزه با تبعیض

سازمان مبارزه با تبعیض (DO) یک نهاد دولتی است که پیروی از قانون منع تبعیض را نظارت می کند. اگرمورد تبعیض قرار گرفته اند، می توانید راهنمایی یا شکایت به سازمان مبارزه با تبعیض (DO) ارسال کنید.

(DO) در وهله اول از اطلاعات و شکایات برای اینکه مطمئن شود که قانون رعایت شده است استفاده میکند، نه اینکه وضعیت را بصورت انفرادی برای اشخاص حل کند.

ثبت احوال نفوس

هر کسیکه در سویدن زنده گی می کنند ثبت احوال نفوس شده اند. اطلاعات در مورد اشخاص و محل زندگی آنان در سویدن در آنجا ثبت می گردد.