مکان زیست

آخرین به روز رسانی 31ـ 10ـ 2018

درسویدن شما میتوانید به نوع های مختلفی بودوباش کنید. شما میتوانید یک آپارتمان کرایه کنید یا بخرید. شما میتوانید یک خانه بخرید یا کرایه کنید. دراین سایت ها میتوانید درباره انواع مختلف بودوباش و اینکه برای تقاضای مسکن چی کاری باید بکنید معلوماتی دریافت کنید.

همه مستحق به داشتن مسکن میباشند

در سویدن همه مستحق به داشتن مسکن میباشند. تبعیض در صف انتظار مسکن به سبب موارد زیر غیرقانونی است:

  • نژاد و قوم
  • دین و باور های مذهبی دیگر
  • ناتوانایی ها
  • جنسیت
  • هویت جنسی و مناسبات جنسی
  • گرایش جنسی
  • سن

ثبت احوال نفوس

هر کسیکه در سویدن زنده گی می کنند ثبت احوال نفوس شده اند. اطلاعات در مورد اشخاص و محل زندگی آنان در سویدن در آنجا ثبت می گردد.