آموزش زبان سویدنی

آخرین به روز رسانی 23ـ 8ـ 2018

زبان سویدنی را خود تان بیآموزید! در اینجا شما میتوانید مواد و وسایل مختلف متعددی کمکی را بدست آورده هم به شکل انفرادی و هم در مشارکت با دیگران به تمرین زبان سویدنی بپردازید.

رهمنود: با استفاده از "آموزش زبان سویدنی"

فلم ها در مورد سویدن