در مورد ویروس جدید کرونا

آخرین به روز رسانی 19ـ 2ـ 2021

درحال حاضر یک ویروس کرونای جدیدی درسویدن ودیگرنقاط جهان پخش میشود. این ویروس باعث مریضی ای به نام کووید ـ ۱۹ میشود.این مسئولیت همه است که ازشیوع کووید ـ ۱۹ جلوگیری کنند. هم درمنزل وهم درخارج ازمنزل فاصله خود را با دیگران حفظ کنید.

مجموعه پرسان ها و پاسخهای جمع آوری شده در مورد تأثیر ویروس کرونا بر چگونگی صحت و وضعیت زندگی را دراینجا پیدا میکنید.

نمبرتلفون های مهم

  • خط تلفون سراسری درباره ویروس جدید کرونا به چندین زبان: 00 680 123 ـ 08
  • برای پرسان های عمومی درمورد کوید ـ ۱۹ با نمبرتلفون ۱۱۳۱۳ تماس بگیرید.
  • اگر قادر به مراقبت از خود در خانه نیستید، برای مشاوره صحی با شماره ۱۱۷۷ تماس بگیرید.
  • درشرایط خطر جانی با نمبر ۱۱۲ تماس بگیرید.

معلومات بیشتردرمورد ویروس کرونا و کوید ـ ۱۹: