فلم ها

آخرین به روز رسانی 2ـ 9ـ 2021

دراینجا می توانید فلم های کوتاه معلوماتی را در مورد چگونگی تاثیرگذاری ویروس کرونا بالای صحت وشرایط زندگی تان، بدست بیآورید.

همچنان درمورد چگونگی اجرا آزمایش، این که چرا باید خود را واکسین نمایید و آنچه که در هنگام واکسین شدن اعتبار دارد، نیز می توانید فلم های را یافت کنید. این اطلاع رسان های احتماعی و صحی اند که دربخش آشنایی با جامعه برای افراد تازه وارد به سویدن کار میکنند و به آنها معلومات می دهند. این فلم ها توسط شورا های ولایتی و به دستور ادارۀ محافظت از جامعه و آمادگی، تهیه شده است. لطفا فلم ها را هر چه بیشتر پخش کنید تا افراد بیشتری به این اطلاعات مهم دسترسی پیدا کنند.