کلینیک دندان

آخرین به روز رسانی 1ـ 7ـ 2019

در سویدن کلینیک دندان دولتی و خصوصی موجود است. کلینیک دندان دولتی تحت نظر یک ولایت و یا یک منطقه کار می کند و بنام کلینیک دندان مردم (فولک تند وردن) نامیده می شود.

در سویدن داکتر های دندان خصوصی بسیار است. قوانین اینکه شما چقدر باید پرداخت کنید متفاوت است. این مربوط به اینکه کدام داکتر دندان را انتخاب کرده و در کجا زنده گی می کنید می شود.

کلینیک دندان اکثر اوقات بخاطر مراقبت های پیشگیرانه دهان و دندان شما است. این به این معنی است که شما در فواصل منظم به کلینیک دندان سر بزنید تا توانسته باشید که دندان های خود را سالم نگهدارید.

درسویدن تمام کسانی که زیر ۲۳ سال هستند بطور رایگان از دندانپزشکی استفاده میکنند. هم نزد دندانپزشکی عمومی وهم نزد دندانپزشکی خصوصی. همه اطفال و جوانان برای معاینه، معالجه و پیشگیری بطورمرتب به دندانپزشکی خواسته میشوند. کلانسالان خود باید با دندانپزشکی تماس بگیرند.