درباره معلومات سویدن (informationsverige.se) ـ راهنمای جامعه سویدن

آخرین به روز رسانی 7ـ 7ـ 2020

Informationsverige.se این وب سایت اداره ولایتی با اطلاعاتی درمورد سویدن برای شما که پناهجوهستید و یا تازه اجازه اقامه گرفته اید.

چرا وب سایت (informationsverige.se) هست؟

وب سایتی هست که به شما کمک میکند که در سویدن فرصت هایی داشته باشید که خودتان بتوانید وضعیت خود را تحت تأثیر قراردهید.

در اینجا شما جواب پرسان هایی درمورد اینکه جامعه سویدنی چگونه کار می کند، پیدا خواهید کرد. شما همچنین در طول اولین بار در کشور معلوماتی را درباره اداره هایی که با آنها در تماس هستید پیدا خواهید کرد. شما می توانید قدم به قدم از زمانی که تقاضای پناهندگی میکنید تا زمانی که در جامعه سویدن وارد شده و کار یا تحصیل می کنید را دنبال کنید.

وب سایت معلومات سویدن (Informationsverige.se) با کمک و با استفاده از گروه های مرجع شامل متقاضیان پناهنده گی و افرادی که به تازگی اجازه اقامت گرفته اند تشکیل شده است. بخاطرکمک های آنها، می توانید در مورد چیزهایی که ممکن است پیدا کردن آنها سخت باشد و یا چیز هایی که شما با آنها آشنایی ندارید و نمیدانید و نیاز به دانستن آن دارید را مطالعه کنید.

کدام کسانی کتاب informationsverige.se را تحریرمیکنند؟

آمریت ولایت غرب یوتالند (Länsstyrelsen i Västra Götaland) مسئول تنظیم کتاب معلومات درباره سویدن هست که با دگر آمریت های ولایتی درسویدن همکاری میکند. هیئت مدیره ولایتی با اداره کار، اداره مهاجرت همکاری میکند که معلومات به روز و درست باشد.

درکتاب م informationsverige.se چه چیزهایی پیدا میکنید؟

درسایت معلومات سویدن (Informationsverige.se) اطلاعات کاملی درباره جامعه سویدن دریافت میکنید. می توانید در مورد نحوه اداره سویدن وچگونگی مشارکت شما و تأثیرگذاری در آن بخوانید. شما می توانید معلوماتی در مورد چگونگی کار سیستم امنیتی اقتصادی سویدن و نحوه کار مراقبت های صحی سویدن را بدست آورید. همچنین سایت هایی وجود دارد که می توانید تمرین سویدنی را شروع کنید، سایت هایی که رو به شما که پدر و مادر هستید و همچنین یک واژه نامه از کلمات مهم و جود دارد.

این وب سایت یک راهنمای رایگان برای جامعه سویدن در ۱۰ لسان است. استفاده از کامپیوتر، کامپیوترلوحی یا تابلت و تلفون همراه خوب است. در اینجا شما اطلاعات و ابزار برای کسانی که پناهجویان هستند یا اخیرا اجازه اقامت دریافت کرده اید، و همچنین برخی منابع برای کسانی که با افرادی که در این گروه ها کار می کنند، پیدا خواهید کرد.

فلمی درباره Informationsverige.se