تماس

آخرین به روز رسانی 23ـ 3ـ 2020

اگر سوالی دارید در مورد informationsverige.se پورتال. اطلاعات تماس اینجا پیدا کنید.

این پورتال طراحی شده است که آسان تر کند زند‌گی را برای شما که به تازگی وارد به سویدن شده اید. اگرشما سوالی درمورد چگونه سویدن کار می کند و یا چگونه شما برای تقاضا پناهندگی می کنید، باید سوالات را ازمقامات (اداره) مسئول آنها سوال کنید.

چه کسی می تواند به سوالات من پاسخ بدهد؟

اگردرمورد محتوای صفحه انترنتی سؤال یا پیشنهادی دارید یا در صفحه انترنتی با مشکلات فنی مواجه هستید، با ما تماس بگیرید در سایت Informationsverige.se.

ما فقط می توانیم به ایمیل به زبان انگلیسی یا سوئدی پاسخ دهیم.

سوالات در مورد پناهندگی، مهاجرت، اجازه کار، اجازه اقامت، و غیره باید از اداره مهاجرت سویدن پرسان شود. درسویدن، اداره مهاجرت سویدن اداره ی ا ست که تقاضا افرادی که می خواهند در سویدن ساکن شوند، برای دیدارمی آیند، به دنبال حفاظت از آزارواذیت و یا یک شهروندی سویدنی هستند ‏بررسی می کند.

اگر سوالی دارید در مورد درخواست کار، فعالیت و معرفی بیشتر، شما باید در اداره کاریابی تماس بگیرید.

آیا می خواهید بیشتر به دانید در مورد مطالعات اجتماعی برای برخی از پناهندگان تازه وارد و یا زبان سویدنی برای مهاجران باز شهرداری خود به تماس شوید.

نیاز به دانستن بیشتر در مورد کمک مالی و پرداخت دارید، با سازمان بیمه اجتماعی به تماس شوید.

اگر شما سوال در مورد شماره امنیت اجتماعی، شناسنامه و یا ثبت نام دارید، با اداره مالیات به تماس شوید.