کوکی ها

آخرین به روز رسانی 7ـ 7ـ 2020

این سایت شامل متن هایی به اصطلاح کوکی(cookies)هست. کوکی یک فایل متنی کوچک با اطلاعاتی است که وب سایت بر روی کمپیوترشما ذخیره می کند.

اگرنمیخواهید از کوکیها استفاده کنید، می توانید تصمیم بگیرید که کوکی ها را در مرورگر خود قبول نکنید. اگرانجام دهید، دیگر نمیتوانید ازتمام ویژگیهای موجود دراین سایت استفاده کنید.

از کوکی ها اینطوری استفاده میکنیم.

معلومات سویدن (Informationsverige.se) از کوکی ها برای بهترکردن وب سایت بازدید کننده استفاده می کند. ما گاهی اوقات آمار بصورت ناشناس میگیریم. هیچ معلومات شخصی، مانند ایمیل یا نام، در مورد بازدید کننده ذخیره نمیشود.

در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۳، قانون ارتباطات الکترونیکی به اجرا در آمد. برطبق این قانون، ما بایدمعلومات در مورد:

که سایت شامل کوکی ها است،

که این کوکی ها برای چی استفاده می شوند و

چی طوری می توان از کوکی ها اجتناب کرد.

کوکی ها دو نوع هستند:

کوکی دایمی برای مدت زمان مشخصی روی کمپیوتر شما باقی می ماند. منحیث مثال، از ویژگیهایی استفاده میکند که از زمان آخرین بازدید شما از سایت جدید به شما خبر میدهد. همچنین می توانید به یاد داشته باشید اگر تنظیمات انجام داده اید. منحیث مثال، ممکن است به یاد داشته باشد که شما کدام لسان را انتخاب کرده اید.

در حالی که شما در یک وب سایت هستید، اجلاس کوکی ها به طور موقت در حافظه کمپیوتر ذخیره می شود . اجلاس کوکی ها زمانی که سایت را می بندند ناپدید می شوند.

عملکرد کوکی را خاموش کنید

اگر کوکی ها را قبول نکنید، می توانید کوکی ها را در تنظیمات امنیتی مرورگر خود خاموش کنید.