درباره لسان اقلیت های ملی درسویدن

آخرین به روز رسانی 12ـ 1ـ 2021

وب سایت معلومات سویدن (Informationsverige.se) برای متقاضیان پناهنده گی و نوجوانان بدون همراه تازه وارد است. لذا این وب سایت معلومات سویدن(Informationsverige.se) به لسان های اقلیت های ملی وجود ندارد.

در وب سایت های ما درمورد لسان اقلیت ها بیشتربخوانید