دردسترس بودن

آخرین به روز رسانی 12ـ 1ـ 2021

ما می خواهیم تا آنجا که ممکن است افراد بیشتری بتوانند ازسایت معلومات سویدن (Informationsverige.se) استفاده کنند. دراین صفحه چگونگی وب سایت با قانون دسترسی رسیدن به خدمات عمومی دیجیتال را برآورده میکند، ومشکلات احتمالی شناخته شده برای دسترسی و اینکه چگونه می توانید این کمبودها را به ما گزارش کنید را توضیح داده تا ما بتوانیم آن کمبودها را برطرف کنیم.

وب سایت چقدر قابل دسترسی است؟

این وب سایت تا حدی با قانون دسترسی به خدمات عمومی دیجیتال سازگار است.

اگرنتوانستید ازقسمتهایی از وب سایت استفاده کنید، چه کاری می توانید انجام دهید؟

اگراز وب سایت (Informationsverige.se) بغیرازآنچه امروز در وب سایت است، نیازبه معلومات در قالب یا فورم دیگری دارید، می توانید با ما تماس بگیرید و محتوای دیگری را در قالب دیگری تقاضا کنید. زمان پاسخ به طور معمول ۲تا۳ روز کاری است.

کمبودهای دسترسی به وب سایت را گزارش دهید

ما دائما سعی میکنیم که تا دسترسی به وب سایت را بهترکنیم. اگرمشکلی را پیدا کردید که دراین صفحه توضیح داده نشده است، یا اگر فکرمی کنید که ما نیازهای مطابق قانون را برآورد نمیکنیم، باید​/می توانید آن را به ما گزارش دهید تا ما بدانیم که این مشکل وجود دارد.

شما حتی دراینجا میتوانید محتوی را درخواست کنید یا کمبود ها را گزارش دهید:

  • تلفن: ۲۲۴۴۰۰۰ ـ ۰۱۰ ( به عنوان موضوع informationsverige.se را ذکرکنید)

نظارت

آمریت مدیریت دیجیتالی سویدن (Myndigheten för digital förvaltning, DIGG) مسئول نظارت بر قانون دسترسی به خدمات عمومی دیجیتالی است. اگراز طرز رسیدگی به نظرات خود راضی نیستید، می توانید با (DIGG) تماس بگیرید و آن را گزارش دهید.

معلومات تخنیکی درمورد دردسترسی بودن وب سایت

این وب سایت مطابق با سطح AA استاندارد راهنمای دسترسی (Web Conect Accessibility Guidelines) به محتوای وب به رقم .۲.۱ است.

محتوایی که دردسترس نیست دراینجا شرح داده شده است:

  • برخی از pdf های قدیمی ما قابل دسترسی نیستند. با انطباق تدریجی قابلیت دسترسی، آنها را به مرور کنار خواهیم گذاشت.

  • Informationsverige.se kommer från januari 2021 inte längre att stödja användningen av Internet Explorer och kommer inte att kunna garantera full funktionalitet framöver. Vi rekommenderar att du använder Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

بدینگونه ما وب سایت را تست کرده ایم

سردبیران وب سایت ما که متخصص دسترسی به وب هستند، وب سایت را بررسی و آزمایش کرده اند. تست و نمونه گیری به طور مداوم و چند بار در ماه انجام می شود.

ما همچنین با استفاده از Siteimprove و Google Analytics به طور مداوم با بررسی و بهبود وب سایت کار می کنیم.

این وب سایت در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ منتشر شد.
راپورت در ۱۲جنوری ۲۰۲۱ به روزرسانی شد.