درباره معلومات سویدن (informationsverige.se) ـ راهنمای جامعه سویدن

آخرین به روز رسانی 8/11-2023

www.informationsverige.se یک ویب سایتی دربارهٔ جامعه سویدن به زبان های مختلف است. میتوان آن را در کمپیوتر، تبلت و موبایل استفاده کرد.

در اینجا به طور عمده اطلاعات و ابزارهایی برای شما که پناه جو هستید یا اخیراً اجازه اقامت دریافت کرده اید، وجود دارد، اما همچنین منبع های دیگری برای شما که با افراد درون این گروه ها کار می کنید نیز وجود دارد.

فلمی درباره Informationsverige.se

چرا وب سایت (informationsverige.se) هست؟

همه کس حق دسترسی به اطلاعات از ادارات را دارند. این ویب سایت کمکی خواهد بود برای شما و فرصت های بیشتری را در اختیار تان خواهد گذاشت تا بتوانید خود روی وضیعت تان در سویدن تاثیر بگذارید.

درکتاب م informationsverige.se چه چیزهایی پیدا میکنید؟

در Informationsverige.se شما اطلاعات جامعی در مورد جامعه سویدن دریافت خواهید کرد. شما میتوانید در مورد چگونگی اداره شدن سویدن و مشارکت و تاثیرگذاری تان، بخوانید. شما میتوانید در مورد چگونگی اداره شدن سویدن و مشارکت و تاثیرگذاری تان، بخوانید. همچنین صفحاتی با مطالبی در مورد جهت یابی در جامعه، صفحاتی که می توانید تمرین زبان سویدنی را شروع کنید و صفحاتی که مربوط به شما منحیث پدر و مادر شما نیز وجود دارند.

همچنین در مورد اینکه اولین بار در سویدن با کدام مقامات در تماس خواهید بود نیز اطلاعاتی پیدا خواهید کرد. شما میتوانید نحوۀ کارکرد را از زمانی که درخواست پناهندگی میکنید تا زمانی که درجامعۀ سویدن مشارکت دارید و کار یا تحصیل میکنید، پیگیری نمایید.

چه کسی مسئول این وب سایت است Informationsverige.se؟

هیئت اداری ناحیه یی وسترا یوتالند مسئول مدیریت Informationsverige.se با همکاری دیگر هیئت های ناحیه یی ولسوالی ها در سویدن است. دولت هزینه وب سایت Informationsverige.se را میپردازد.

چگونه متن ها را در وب سایت Informationsverige.se بنویسیم؟

هیئت های اداری ناحیه یی با اداره کارسویدن، اداره مهاجرت سویدن وسایرمقامات و مؤسسه ها همکاری می کنند تا اطلاعات موجود در وب سایت به روز و صحیح باشد.

متن ها توسط هیئت تحریر Informationsverige.se ویا توسط کارشناسان در زمینه های مختلف نوشته میشود. متن های نوشته شده هیئت تحریر توسط کارشناسان در زمینه های مختلف بررسی میشوند. نویسندگان در کارشان با متن ها، منابع مختلف را در اختیار دارند. تیم تحریریه در Informationsverige.se روی متن ها کار می کنند تا خواندن آنها آسان و قابل درک باشد.