تماس

آخرین به روز رسانی 24/8-2023

اگر سوالی در مورد وب سایت Informationsverige.se دارید اطلاعات تماس را دراینجا پیدا میکنید.

این وب سایت برای این طراحی شده است که زند‌گی را برای شما که به تازگی وارد به سویدن شده اید راحتترکند. اگرشما سوالی درمورد اینکه سویدن چگونه اداره میشود و یا شما چگونه تقاضای پناهندگی می کنید، باید سوالات خود را ازمقامات (اداره) مسئول آنها پرسان کنید.

چه کسی می تواند به سوالات من پاسخ بدهد؟

سوالات در مورد پناهندگی، مهاجرت، اجازه کار، اجازه اقامت، و غیره باید از اداره مهاجرت سویدن پرسان شود. درسویدن، اداره مهاجرت سویدن اداره ی ا ست که تقاضا افرادی که می خواهند در سویدن ساکن شوند، برای دیدارمی آیند، به دنبال حفاظت از آزارواذیت و یا یک شهروندی سویدنی هستند ‏بررسی می کند.

اگر سوالی دارید در مورد درخواست کار، فعالیت و معرفی بیشتر، شما باید در اداره کاریابی تماس بگیرید.

آیا می خواهید بیشتر به دانید در مورد مطالعات اجتماعی برای برخی از پناهندگان تازه وارد و یا زبان سویدنی برای مهاجران باز شهرداری خود به تماس شوید.

نیاز به دانستن بیشتر در مورد کمک مالی و پرداخت دارید، با سازمان بیمه اجتماعی به تماس شوید.

اگر شما سوال در مورد شماره امنیت اجتماعی، شناسنامه و یا ثبت نام دارید، با اداره مالیات به تماس شوید.

اگردرمورد محتوای صفحه انترنتی سؤال یا پیشنهادی دارید یا در صفحه انترنتی با مشکلات فنی مواجه هستید، با ما تماس بگیرید در سایت Informationsverige.se. ما فقط می توانیم به ایمیل به زبان انگلیسی یا سوئدی پاسخ دهیم.