درباره لسان اقلیت های ملی درسویدن

آخرین به روز رسانی 10/5-2023

وب سایت معلومات سویدن (Informationsverige.se) برای متقاضیان پناهنده گی و نوجوانان بدون همراه تازه وارد است. لذا این وب سایت معلومات سویدن(Informationsverige.se) به لسان های اقلیت های ملی وجود ندارد.