کوچ کشی کردن

آخرین به روز رسانی 3/7-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن دربارهٔ کوچیدن است. اگرقصد کوچ کشی به یک خانه جدید را دارید، موارد زیادی هست که باید به آنها توجه داشته باشید. شما درمورد چیزهایی میخوانید که دانستن آنها هنگام کوچیدن بسیار مهم است.

در مورد فسخ اجاره نامه، تغییر آدرس و ارسال نامه ها به آدرس جدیدتان مطالبی را خواهید خواند.

همه افراد حق دارند، مسکن داشته باشند. این که شما حق مسکن دارید به این معناست که اگر جایی برای زندگی ندارید می توانید برای دریافت یک نوع مسکن تقاضای کمک کنید. شهرداری مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل کند که ساکنان شهرداری مسکن وجود دارد.

شما همچنین حق دارید نقل مکان کنید و درسویدن یک محل را برای زندگی انتخاب کنید.

قرارداد قبلی اجاره منزل را خاتمه دهید

اگر از یک آپارتمان اجاره ای کوچ کشی کردید، باید قرارداد خود را فسخ کنید. مهلت فسخ اجاره نامه بین موجران مختلف می تواند متفاوت باشد. مهلت فسخ اجاره شما باید در اجاره نامه شما ذکر شده باشد. خوب است که به صاحبخانه خود بنویسید که می خواهید آپارتمان خود را پس دهید.

ثبت احوال نفوس و گزارش کوچ کشی

ثبت احوال نفوس راجستر اولیه هر فردی ست که در سویدن زندگی می کند. در ثبت احوال نفوس اطلاعات شخصی شما به طور مثال آدرس محل زندگی شما و یا اینکه متاهل یا دارای فرزند هستید، راجستر می شود این که شما در کجا ثبت ادارۀ احوال نفوس شده اید از جمله از این نگاه مهم است که به کدام شهرداری باید مالیه بپردازید، در کجا می توانید رای بدهید و همچنان حق تان برای دریافت امتیازات و کمک های مختلف (اقتصادی). هر شاروالی همچنان برنامه های خود را با توجه به تعداد کسانی که در آنجا زندگی می کنند، برنامه ریزی می کند.

اگر به آدرس جدیدی کوچ کردید، باید ظرف یک هفته پس از انتقال، آن را به اداره مالیات گزارش دهید. این مهم است زیرا در قانون ثبت نفوس آمده است که شما مکلف هستید گزارش دهید که کوچ کرده اید. همچنین مهم است که نامه های خود را به آدرس درست دریافت کنید. گزارش یک کوچ کشی رایگان است و می توانید آن را بصورت دیجیتالی در وب سایت اداره مالیات و یا با پر کردن فورمه انجام دهید.

اگردریک آپارتمان زندگی می کنید، آدرس شما باید دارای شماره آپارتمان هم باشد. شماره آپارتمان چهار رقم است، برای مثال ۱۰۰۱، و نشان می دهد که آپارتمان در کدام طبقه ودر کدام قسمت آن طبقه واقع شده است. شماره آپارتمان خود را می توانید در قرارداد اجاره، صندوق پستی یا درب ورودی منزل خود پیدا کنید.

ادارۀ مالیات فلمی را در مورد ثبت احوال نفوس و گزارش دهی در مورد مهاجرت ( به سویدن) ساخته است. این فلم به زبان های سویدنی، عربی، انگلیسی، فارسی، سومالیایی و تیگرنیا موجود است.

ارسال نامه ها به آدرس جدید (eftersändning)

شما می توانید ارسال پُست را به آدرس جدید تان سفارش بدهید. به این معنی که نامه ارسال شده به آدرس قدیمی شما به آدرس جدید شما ارسال می شود. در (Svensk Adressändring AB) می توانید ارسال پُست به آدرس جدید را سفارش دهید. به خاطر داشته باشید که در صورت سفارش ارسال مجدد نامه، آدرس ثبت احوال شما تغییر نخواهد کرد.

آبونه و قراداد

ممکن است چندین اشتراک و قرارداهایی وجود داشته باشد که شما باید تغییرداده و یا لغو کنید. درنظرداشته باشید که بسیاری از قراردادها برای لغو کردن دارای یک زمان اطلاع یا یک دوره اجباری هستند، بنابراین بهتراست که سرفرصت و قبل ازکوچ کشی آنها را لغو کنید. نمونه هایی از اشتراک ها وقرارداهایی که ممکن است لازم باشد منتقل شوند ویا خاتمه یابند:

  • اشتراک تیلفون منزل (غیرتیلفون موبایل)
  • اشتراک انترنت
  • کانال های تلویزیونی پولی
  • قرارداد برق
  • پارکینگ
  • آلارم
  • بیمه ها

درصورت کوچ کشی باید چه اشتراک ها و قراردادهایی را لغو کنید؟

بسیارمهم است که بیمه داشته باشید که هم ازشما وهم از تجهیزات شما محافظت کند. تقریبا تمامی منزل ها درسویدن بیمه منزل دارند. بیمه منزل (Hemförsäkring) یک حفاظت اساسی است که اگرتجهیزات شما دزدیده شوند و یا درآتش سوزی اسیب ببینند و یا اینکه دراثرآب صدمه ببینند م یتواند خسارت آنها را جبران کند. بیمه منزل ازتمامی کسانی که دربیمه نامه ذکرشده ودرآن منزل بود وباش میکنند محافظت میکند. بیمه منزل همچنین شامل بیمه سفرهم میشود.

نظافت منزل و بررسی آن

شما بدون توجه به اینکه در ویلا، خانه سرقفلی دار یا خانه اجاره ی زندگی می کنید، معمولاً مسئولیت نظافت خانه در هنگام ترک آن را به عهده دارید. تمیز کردن برای کوچ کشی بسیار جامع تر از تمیز کردن معمولی است و زمان زیادی را می برد. شما می توانید خانه را یا خودتان نظافت کنید و یا یک شرکت را استخدام کنید. اگرتمیزکردن کوچ کشی به اندازه کافی خوب نباشد، ممکن است ملزم به پرداخت پول شوید.

معمولا وقتی که یک مستأجرکوچ کشی میکند، آپاریمان بررسی میشود و پروتکلی ازصدمات احتمالی نوشته میشود.ممکن است که یک مستأجر برای خسارات ناشی درمنزل موظف به پرداخت خسارت شود.

مسکن جدید

بسیار مهم است که همه کلیدهای منزل جدیدتان را دریافت کنید. اگرشما به یک آپارتمان اجاره ای کوچ میکنید خوب است که پروتکل بررسی منزل را با منزل کنترول کنید که صدماتی وجود نداشته نباشند که درپروتکل نوشته نشده باشد.

چه چیزی مهم پولاست که هنگام کوچ کشی به خاطر داشته باشید؟