مالیات و اظهارنامه مالیاتی

آخرین به روز رسانی 27/3-2024

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این متن در مورد مالیات و اظهارنامه مالیاتی است. پولی که شما به عنوان مالیات پرداخت می کنید وارد خزانۀ دولت می شود تا دولت بتواند از جمله کمک مالی اطفال، کمک مالی برای کرایه مسکن و معاش مریضی را پرداخت کند. توسط پول مالیات همچنان مصارف مکاتب، بخش مراقبت های صحی ودرمانی، پولیس وکتابخانه ها نیز پرداخت میشود.

یک اظهارنامۀ مالیات را پر می کنید.

دراین متن در مورد نحوه عملکرد سیستم مالیاتی سویدن خواهید خواند. همچنین درمورد اظهارنامه مالیاتی و نحوه انجام اظهارنامه میخوانید.

همه افراد حق دارند کار کنند. این به معنی حق منزوی نشدن از زندگی کاری است. از کجا هستید، چه جنسیتی دارید یا چند ساله هستید نباید بر امکانات دستیابی شما به یک کار تاثیر داشته باشد.

در پیوند با کار، حقوق متعدد وجود دارد. به طور مثال شما از حق داشتن شرایط کاری عادلانه، معاش یکسان برای کار یکسان و مشارکت در اتحادیه های صنفی برخوردار هستید. شما همچنین حق استراحت و اوقات فراغت ازکاررا دارید.

این همچنان یک حق برای والدین نیز است تا آنها بتوانند زندگی خانوادگی و کار را با هم ترکیب کنند. کودکان حق دارند تا از آنها در برابر کار های محافظت صورت بگیرد که برای آنها مضراست یا مانع رشد و تحصیل شان می گردد.

مالیات چیست؟

مالیات هزینه ای برای پرداخت مصارف دولت. ما از عایدات، اجنساس و خدمات خود مالیات می پردازیم.

مالیات عاید بزرگ و مهم برای یک کشور است. درسویدن، این پول برای مراقبت های صحی، مکاتب، سرک ها، حمل و نقل عمومی، کتابخانه ها و غیره استفاده می شود.

مالیات انواع مختلف دارد. یک مثال مالیاتی است که شما هنگام کار از عاید خود می پردازید. این مالیات برعایدات نامیده می شود. قبل از پرداخت عاید به شما، مالیات به طورمستقیم ازعایدی شما کسرمیشود. یعنی پول را که درحساب بانکی تان بدست می آورید باقی ماندۀ معاش است که باید با آن زندگی نمایید.

سیستم مالیات سویدن به گونه ای ساخته شده است که افرادی که عاید بیشتری کسب می کنند، مالیات بیشتری پرداخت کنند. ما درشهرداری و ناحیه یی که در آن زندگی می کنیم مالیات می پردازیم. مالیات در هر شهرداری متفاوت است. معمولاً ۳۵ ـ ۲۹ فیصد عاید است. افرادی که عاید شان از یک سطح مشخص بالاتر است نیز به دولت مالیات می پردازند.

اظهارنامه مالیاتی (deklaration)

ادارۀ مالیات در سویدن، ادارۀ است که مسئولیت دریافت مالیات از افراد و شرکت های خصوصی را برعهده دارد.

تمام کسانی که کارکرده وعایدی داشته باید هرسال به آمریت مالیاتی راپور دهند. این اظهارنامه مالیاتی نامیده میشود، که هم به افراد و هم به شرکت ها مربوط میشود.

دراوایل سال آمریت مالیاتی برای کسی که باید راپورت مالیاتی بدهد یک فورمه مالیاتی ارسال میکند.در روی فورمه نوشته شده که عایدی سال قبل شما چقدربوده ا ست. شما باید کنترول کنید که معلومات صحیح است.

اگرمعلومات درست باشد، باید اظهارنامه را تایید کنید. شما می توانید با ارسال اس ام اس، تماس تلفونی، ویا ازطریق اپ آمریت مالیاتی و یا ازطریق خدمات الکترونیکی دروب سایت آمریت مالیات اظهارنامه خود را تأئید کنید. خدمات الکترونیکی فقط به لسان سویدنی هست.

اگرمعلومات نوشته شده دراظهارنامه مالیاتی صحیح نیست باید آن را تغییردهید. شما میتوانید این را درسرویس انترنتی وب سایت آمریت مالیات تغییر دهید. خدمات الکترونیکی فقط به لسان سویدنی هست.

اگرشما نمیتوانید اس ام اس ارسال کنید ویا نمیتوانید ازاپ یا خدمات انترنتی استفاده کنید، میتوانید ازاظهارنامه کاغذی استفاده کرده و آن را به آمریت مالیاتی ارسال دارید.

اگرشما فورمه اظهارنامه مالیاتی دریافت نکرده و یا هنوز به منزل شما ارسال نشده، ولی با این وجود شما باید اظهارنامه مالیاتی را انجام دهید.

دروب سایت آمریت مالیات میتوانید درقسم سرویس خدمات میتوانید یک فورمه اظهارنامه مالیاتی تقاضا کنید. سرویس سفارشات فقط به لسان سویدنی هست.

اگردرمورد اظهارنامه مالیاتی سؤالی دارید، می توانید با اداره مالیات تماس بگیرید. شما می توانید با دفتر خدمات تماس بگیرید، ایمیل کنید یا به آن مراجعه کنید. در دفاتر خدمات می توانید در مورد موضوعات مختلف که اداره مالیات، اداره بیمه های اجتماعی و اداره تقاعد با آنها سروکاردارند، کمک بگیرید. در آنجا می توانید راهنمایی و مشاوره بگیرید، و در مورد فورمه ها و درخواستنامه ها کمک دریافت کنید.