توجه به صحت در سویدن

آخرین به روز رسانی 5/4-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.
تصویری دو داکتر، یک سبد میوه، افرادی که راه می روند، یکی چشمانش را می بندد، یکی خوابیده و دو نفر که همدیگر را  آغوش می گیرند.

این مضمون درباره مراقبت از صحت فرد در سویدن است.

شما به این موضوع خواهید اندیشید که صحت چیست و چه کاری را می توانید خودتان انجام دهید تا حال خوبی داشته باشید و سالم بمانید. در مورد این که اگر مریض هستید و نیاز به تقاضا مراقبت های صحی ندارید و خود تان می توانید از خود مراقبت کنید، بیشتر خواهید خواند.

شما می توانید با نحوه عملکرد بخش مراقبت های صحی و درمانی در سویدن، نحوه یافتن مراقبت های صحی و درمانی مناسب و افرادی که در آنجا کار می کنند بیشتر آشنا شوید. همچنان به حقوق ومکلفیت های خود در بخش مراقبت های صحی و درمانی خواهید اندیشید.

همچنان در مورد مسائلی که به بدن شما و حق تصمیم گیری در مورد بدن تان ارتباط می گیرد نیز خواهید اندیشید.