In la shaqeeyo xilliga wakhtiga magan-gelyada

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 5 7 2018

Si loo shaqayn karo gudaha Iswiidhan waxaad u baahantahay inaad haysato sharciga shaqo. Haddii aad tahay magan-gelyo doon waxaad taas baddelkeeda heli kartaa AT-UND. Tani waa caddayn ah inaanad u baahnayn sharci shaqo si aad uga shaqayso gudaha Iswiidhan.

Waxaad AT-UND ka heli kartaa Hey'adda Socdaalka haddii aad adigu:

 • Tusi karto dukementi aqoonsi oo la aqbali karo ama qaab kale aad ku caddayn karto qofka aad tahay.
 • Magan-gelyo ka codsatay Iswiidhan.
 • Aanad diidmo ku helin codsiyo magan-gelyo oo hore.

Haddii aad buuxiso shuruudahan waxaad helaysaa waxa lagu magacaabo kaarka LMA, kaas oo ay ku qorantahay inaad haysato AT-UND.

Bixi canshuurta marka aad adigu shaqayso

Waa khasab inaad canshuur ka bixiso mushaaradaada marka aad shaqayso. Shaqo bixiyahaagu waa inuu bixiyo kharashyada bulsho. Tani waxaa lagu magacaaba shaqo cadaan ah.

Waxaa jira faa'iidooyin badan in lagu shaqeeyo cadaan. Waxaa ka mid ah inaad adigu helayso:

 • Caddaynta shaqaalanimo.
 • Dad ku garanaya.
 • Xaqa fasax.
 • Xaqa fasax waalidnimo oo lacag leh.
 • Caymisyada.
 • Dhibcaha lacagta hawl gabka.
 • Lacag haddii aad xanuusato.
 • Lacag haddii aad xanuusato.

Haddii aad shaqayso adigoo aan bixin canshuur waxaa lagu magacaaba tani inaad ku shaqaynayso madow. In lagu shaqeeyo madow waa sharci daro. Tani waxay keeni kartaa xabsi ah ilaa laba sanno.